№ 6(98) (2019)

Збірник наукових праць містить результати дисертацій аспірантів, здобувачів, які вивчають проблеми розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному аспекті; у виданні висвітлено наукові здобутки, практичні рекомендації учених, які працюють у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах національної системи освіти та зарубіжжя; представлено дослідження із проблем вищої школи, інтеграції України до європейського та світового освітнього простору.

Зміст

Статті

ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ PDF
Елліна ПАНАСЕНКО, Андрій МАКАРЕНКО, Юлія РЕЙЛЯН
РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Світлана САЯПІНА, Інеса КРИВОШАПКО
НАУКОВИЙ ГУРТОК У СИСТЕМІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Олена КОРКІШКО, Ірина БАРИСЕВИЧ
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ PDF
Світлана САЯПІНА, Ірина ДРОЗДОВА
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Наталія ГОРІДЬКО, Наталя АСТАНІНА
АНАЛІЗ ПЛАТФОРМ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ PDF
Наталія ДОЦЕНКО
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ PDF
Вікторія ДЬОМІНА, Валентина СНІЦАР, Ніна НІКОЛЬСЬКА
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИМ ДИСЦИПЛІНАМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ FLIPPED CLASSROOM PDF
Наталія КАЙДАН, Зоя ПАЩЕНКО, Віра ГЛАЗОВА
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПОНЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Олена САЛІ
МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ PDF
Ольга СИПЧЕНКО, Наталя КИЗЬ
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Інна ХАРЧЕНКО
ДОСВІД І ДЕЯКІ НАПРЯМКИ ІНТЕГРАЦІЇ ТАЛАНОВИТОЇ МОЛОДІ В ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР PDF
Олена КОВАЛЕВСЬКА, Сергій КОВАЛЕВСЬКИЙ, Людмила КОШЕВА
РОЛЬ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Михайло КАРЕЛІН, Марина НОРЕНКО
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Вікторія КОНТИМИРОВА
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Тетяна ГРИЩЕНКО
КОМПЕТЕНТНІСНО-ЦІННІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖНОГО БАЗІСУ PDF
Людмила КОШЕВА, Сергій КОВАЛЕВСЬКИЙ, Олена КОВАЛЕВСЬКА
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ТА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ PDF
Яна ТОПОЛЬНИК, Михайло КАРЕЛІН
ПІДХОДИ ДО КОМПОНУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «МУЗИКА» ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ (БАЗОВОЇ ) ОСВІТИ ФІНЛЯНДІЇ PDF
Людмила ЗЕЛЕНСЬКА
СВІТОГЛЯДНИЙ ІМПЕРАТИВ ІЄРОНІМА БОСХА В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА ТА СЬОГОДЕННЯ PDF
Володимир ФЕДЬ
СОЦІОКУЛЬТУРНІ КОНСТАНТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.) PDF
Олена ЧЕРЕДНИК, Юлія РУДЕНСЬКА
ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТУРЕМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ PDF
Оксана СТУПАК
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF A SPECIALIST IN SOCIAL WORK PDF
Viktoriia DOMINA, Maxim ROGANOV, Daryna SHUBA
CRITERION-LEVEL BASIS OF STUDYING SOCIALIZATION OF STUDENT YOUTH BY MEANS OF FOLK ART PDF
Viktoriia MUKHINA
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Олена КУЗЬМІНА, Тетяна ВЕРЕЩАГА
ВПЛИВ СПЕЦИФІКИ РЕГІОНАЛЬНОГО ВАРІАНТУ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ НА ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ PDF
Наталія ШАЛАШНА, Володимир ПРОСКУНІН
ФОРМУВАННЯ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ PDF
Борис БЕСЕДІН, Яна ЧЕРНЯКОВА
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕННОСТІ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ШКІЛЬНОЇ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ PDF
Тамара БАКЛАШОВА, Володимир ПРОСКУНІН
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ST(R)E(A)M-ОСВІТИ PDF
Лариса ДЗИНА
РОЛЬ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ В ПОДОЛАННІ ТРИВОЖНОСТІ У ДІВЧАТ ТА ЮНАКІВ, СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШІВ PDF
Олена ЄГОРОВА, Тетяна АСЛАНЯН
ІНТЕРНАЛЬНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ PDF
Наталія МАЛІЙ
ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Ірина ПРОКОПЕНКО