СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПОНЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Олена САЛІ

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197451

Ключові слова:

соціокультурна компетентність, когнітивний, функціональний, поведінковий, лінгвістичний, культурологічний, соціолінгвістичний, соціально-психологічний, психологічний компоненти, культуроцентризм.

Анотація

У статті розглядається соціокультурна компетентність як одна з основних практичних цілей навчання іноземної мови, що припускає оволодіння іншомовним спілкуванням у єдності мовної та навчально-пізнавальної компетенцій. Автор  піднімає питання підготовки фахівців, що володіють соціокультурною компетентністю для здійснення професійної діяльності. Акцент робиться на соціокультурному аспекті як на необхідну складову при її формуванні.  З’ясовано ступінь дослідження цією компетентністю в працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Визначено основні механізми, структуру та етапи ефективного формування соціокультурної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови. Автор зазначив, що ключовими компонентами міжкультурної компетентності є змістовний, діяльнісний, стратегічний та афективний компоненти. У статті розмежовані поняття соціокультурна компетентність, соціокультурне утворення, соціокультурна освіта та соціокультурний підхід. Розкрито суність та основний зміст структурних копонентів соціокультурної компетентності в залежності від структурних матриці. Проаналізувавши роботи різних дослідників, було виділено наступні складові елементи цієї компетентності: когнітивний, функціональний, поведінковий,  лінгвістичний, культурологічний, соціолінгвістичний, соціально-психологічний, психологічний. Обґрунтовано необхідність та ефективні шляхи формування цієї компетентності під час підготовки студентів до професійної діяльності. Автором з’ясовано, що головною ознакою взаємодії є спрямованість індивіда на самовизначення. Автор дійшов висновку, що ефективне формування соціокультурної компетентності забезпечується завдяки впровадженню у навчальний процес інтерактивних технологій. При цьому важливим є те, що інтерактивні методи активізували мотивацію студентів до вивчення іноземної мови.

Посилання

Саланович Н.А. Обучение чтению аутентичных текстов лингвострановедческого содержания. Иностранные языки в школе. Москва, 1999. № 1. С. 18-20.

Андреев К. Ю. Вайтангский договор 1840 г. и проблемы современного правового регулирования статуса маори-коренного народа Новой Зеландии. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: Государство и право. Реферативный журнал, 2005. С. 38-42.

Починок Т.В. Формирование социокультурной компетенции как основы межкультурного общения. Иностранные языки в школе. М., 2007. № 7. С. 37-40.

Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. Москва, 2003. С. 64-110.

Елизарова Г.В. Формирование межкультурной компетенции студентов в процессе обучения иноязычному общению. СПБ, 2001. 218 с.

Язык и культура. Хрестоматия по спецкурсу для студентов-филологов / Ред. проф. Л.Г.Саяховой. Уфа, 2000. 175 с.

Литвинова Л. Д. Формирование социокультурной компетенции у учащихся педагогических классов: на материале английского языка: дисс. ... к. пед. наук. 13.00.01. М., 2000. 226 с.

Витлин Ж. Л. Навыки и умения в психологии и методике обучения языкам. Иностранные языки в школе. 1999. № 1. С. 25-30.

Мильруд Р. П. Навыки и умения в обучении иноязычному говорению. Иностранные языки в школе. 1999. № 1. С. 26-35.

Сысоев П. В. Культурное самоопределение обучающихся в условиях языкового поликультурного образования. Иностранные языки в школе. 2004. № 4. С. 14-20.

Плужник И. Л. Формирование межкультурной коммуникативной компетенции студентов гуманитарного профиля в процессе профессиональной подготовки: автореф. дисс. … д. пед. наук. 13.00.04. М., 2003. 46 с.

Немов Р. С. Практическая психология (познание себя, влияние на людей): пособие для уч-ся. М.: ВЛАДОС, 2001. 320 с.

Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования. Интернет-журнал «Эйдос». URL: http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm. (дата звернення: 29.11.2019)

Захарова Е.В., Посельская Н.В. Основы формирования социокультурной компетенции студентов при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. Сибирский педагогический журнал, 2012. № 4. С. 268-273.

Варченко Т.Г. Социокультурный аспект в обучении иностранным языкам в неязыковом вузе. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2015. № 10-5. С. 30-32.

Анашкина И.Я. Язык и культура. Культурно-аксиологический подход. М.: Русский язык, 1994. 120 с.

Knyazyan M. O. The formation of translator’s research competence at the universities of Ukraine. The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 2019, Vol. 7, No 1, pp. 85-94.

Knyazyan, M. O. Social innovations in the professional training of managers under the conditions of knowledge economy development. Baltic Journal of Economic Studies, 2019, Vol. 5, No. 2, рр. 137-143.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті