МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Інна ХАРЧЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197453

Ключові слова:

культура, професійна комунікація, культура професійної комунікації, інформаційно-освітнє середовище, майбутній фахівець з економіки.

Анотація

Дана стаття присвячена опису методологічного концепту формування культури професійної комунікації майбутнього фахівця з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти. На основі теоретичного аналізу науково-педагогічних джерел, практичного досвіду розглянуто основні методологічні підходи до формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у процесі їх професійної підготовки. Визначено якісні характеристики системи підготовки майбутніх фахівців з економіки в умовах спеціально створеного у ЗВО інформаційно-освітнього середовища, такі як: цілісність; структурність; взаємозв’язок системи навчання у закладах вищої освіти і професійного середовища; ієрархічність. Досліджено взаємодію різних наукових підходів, серед яких: системний, андрагогічний, екзистенціальний, особистісно-професійний, діяльнісний, акмеологічний, технологічний, аксіологічний. Обґрунтовано важливість урахування інформаційно-освітнього середовища закладу освіти, де ці підходи мають бути реалізовані. Зроблено висновок, що кожен з цих підходів доповнює інший і дозволяє забезпечити майбутніх фахівців з економіки необхідними випереджувальними знаннями для вирішення професійних завдань завдяки якісній професійній комунікації у контексті розвитку економічної сфери.

Посилання

Беспалько В. П. О возможностях системного подхода в педагогике Советская педагогика. 1990. № 7. С. 59-60.

Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системный подход в современной науке Проблемы методологии системных исследований. М.: Мысль, 1970. С. 7-48.

Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание : избранные статьи. Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1991. 384 с.

Семиченко В.А. Концепция целостности и ее реализация в профессиональной подготовке будущих учителей (психолого-педагогический аспект) : дисс. … докт. психол. Наук. КГПИ им. М.П. Драгоманова. Киев, 1992. 432 с.

Формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму: навч.-метод. посібник / [В. Т. Лозовецька, Л. Б. Лук’янова, Л. В. Козак та ін.]. / За заг. ред. Лозовецької В.Т. К.: Інститут професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України Лабораторія сфери послуг і туризму, 2010. 382 с.

Паринова Л. В. Профессионально-личностный подход к подготовке специалиста: (теоретическое обоснование концепции). Воронеж : ВГТУ, 2006. 138 с.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. 308 с.

Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977. 380 с.

Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. 3-е изд. М.: Школа-Пресс, 2000. 512 с.

Новіков Б. В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму: [монографія]. 2-ге вид., переробл. та доповн. К.: НТУУ «КПІ», 2006. 308 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті