МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИМ ДИСЦИПЛІНАМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ FLIPPED CLASSROOM

Автор(и)

  • Наталія КАЙДАН
  • Зоя ПАЩЕНКО
  • Віра ГЛАЗОВА

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197445

Ключові слова:

змішане навчання, дистанційне навчання, Flipped Classroom, математичні дисципліни, учитель математики.

Анотація

Для сучасного етапу розвитку освіти в Україні характерні інтенсивні пошуки нового в теорії та практиці навчання. Триває процес апробації нових активних форм і методів, що активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів. Стаття присвячена питанням підготовки майбутніх учителів математики в контексті інформатизації освіти.
Розглядається організація навчального процесу в педагогічному університеті. Представлено досвід навчання математичним дисциплінам з використанням технології Flipped Classroom для організації самостійної роботи студентів в умовах очного навчання. Коротко надано відомості щодо реалізації вказаної технології.
Сенс перевернутого навчання (Flipped Classroom) полягає в тому, що необхідні теоретичні знання студент отримує поза аудиторних занять, а на аудиторних заняттях виконує індивідуальні завдання з урахуванням отриманих знань. Використання технології Flipped Classroom дозволяє студентам самостійно контролювати свою діяльність.
Процес підготовки майбутнього вчителя математики потрібно організувати так, щоб сформувати у студента активне ставлення до навчально-пізнавальної та навчально-професійної діяльності, виходячи з позиції життєвого і професійного самовизначення, сформувати такі якості особистості, які обумовлюють здатність успішно адаптуватися до різноманіття і динаміки сучасного освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.
Технології дистанційного навчання допомагають вирішити ці питання. При підготовці бакалаврів реалізуються різні підходи до подання навчального матеріалу математичних дисциплін. Лекційний розділ електронних курсів дистанційної підтримки очного навчання бакалаврів містить теоретичні матеріали, що доповнюють навчальний матеріал очних лекцій.
Спостереження, результати яких ґрунтуються на опитуваннях аудиторії і порівнянні результатів навчання, підтверджують, що методика Flipped Classroom дозволяє підвищити результати навчання і заслуговує застосування в подальшій педагогічній діяльності.

Посилання

Глазова В.В., Кайдан Н.В. Впровадження елементів дистанційного навчання у традиційний освітній процес. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. № 1 (45). С. 223-229

Наказ МОН України «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти» за №776 від 16.07.2018 р. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / Київ: Центр навчальної літератури, 2009. 472 с.

Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В.М. Кухаренко та ін.; за ред. В.М. Кухаренка. Харків: Міськдрук, НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.

What is the «Flipped Classroom»? URL: http://www.uq.edu.au/teach/flipped-classroom/what-is-fc.html

Pieri M. The Flipped Classroom approach in the «Avanguardie Educative» Movement. Movement Italian Journal of Educational Technology. 2017. Vol 25. №3. P. 55–66.

Hlazova Vira V., Kaidan Nataliia V., Kaidan Vadym P. Practical use of remote training elements and methods of «flipped classroom» at professional training of future computer science teachers Information and innovation technologies in education. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Art. Katowice School of Technology Monograph 19. Katowice: Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2018. P. 192–199.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті