МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ

Автор(и)

  • Ольга СИПЧЕНКО
  • Наталя КИЗЬ

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197452

Ключові слова:

вища освіта, заклад вищої освіти, компетентність, професійна компетентність, професіоналізм, технології, медіаосвіта, медіатехнології, медіаосвітні технології, майбутні викладачі, професійна діяльність.

Анотація

Авторами статті подано ґрунтовний аналіз проблеми формування професійної компетентності майбутніх викладачів засобами медіаосвітніх технологій. Визначено та розкрито зміст понять «компетентність» і «професійна компетентність». Установлено, що професійна компетентність відображає наявний результативний рівень підготовленості фахівця, який виявляється в опануванні професією й досвіді. Доведено, що медіаосвіта виступає як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти. Проаналізовано наукові праці провідних українських дослідників щодо понять «технології», «медіатехнології», «медіаосвітні технології». Схарактеризовано класифікацію сучасних медіаосвітніх технологій, яка включає: аудіовізуальні технології, аудіовізуальні навчальні технології, інформаційні технології, інформаційні навчальні технології, інформаційно-комунікаційні технології, комунікаційні технології, комп’ютерні технології навчання, медійні технології навчання, мультимедійні технології тощо. Представлено можливості застосування сучасних медіаосвітніх технологій та обґрунтовано важливість їх використання у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів. З’ясовано, що використання сучасних медіаосвітніх технологій навчання розширює можливості викладання, дозволяє урізноманітнювати завдання та форми подання інформації; використовувати комп’ютерні програми, які включають різноманітний набір вправ: навчальних, тренувальних, текстуальних; моделювати ситуації, які максимально наближені до умов професійної діяльності; активізувати навчальну діяльність студентів, посилювати їхню самостійну роботу; сприяє розвитку критичного мислення студентів; робить освітній процес продуктивним та креативним. Доведено, що медіаосвітні технології виступають важливим засобом формування професійної компетентності майбутніх викладачів, сприяють підготовці конкурентоспроможного фахівця.

Посилання

Сипченко О. Використання медіаосвітніх технологій в освітньому середовищі закладу вищої педагогічної освіти. Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Слов’янськ, 26–27 вересня 2019 / відповід. ред. О. Хващевська. – Слов’янськ : Видавництво «Папірус», 2019.

Сипченко О., Черкашина Л., Гарань Н. Формування загальних компетентностей майбутніх викладачів засобами інноваційних технологій в освітньому середовищі ЗВО. Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій : монографія [за заг.ред. Л.Г. Гаврілової]. – Hameln, Germany : InterGING. – 2019. – С. 180–195.

Сипченко О., Набока О., Чугаєва Л. Упровадження медіаосвіти у процес професійної підготовки андрагогів. Гуманізація навчально-виховного процесу : Зб. наук. праць. [за заг. ред. доц. С.А. Саяпіної]. Харків ТОВ «Видавництво НТМТ» – 2019. – № 4 (96). – С. 165–179

Коаліційна угода. Верховна Рада України VIII скликання. – Київ, 2014. – С. 59 [Електронний ресурс]. – URL : https://goo.gl/vpfrUq.

Концепція розвитку педагогічної освіти. [Електронний ресурс]. – URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro–zatverdzhennya–koncepciyirozvitku–pedagogichnoyi–osviti).

Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: навчальний посібник [за ред. І.Л. Холковської]. –Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. – 144 с.

Професійна педагогічна освіта : компетентнісний підхід : монографія [за ред. О.А. Дубасенюк]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 412 с.

Вступне слово до Проекту ТЬЮНІНГ – гармонізація освітніх структур у Європі. Внесок університетів у Болонський процес. TUNING Educational Structures in Europe. – [Електронний ресурс]. – URL : http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf.

Андрієвська В.В. Професійна компетенція : теорія і практика її оцінки на Заході. Науково-методичне забезпечення діяльності сучасної професійної школи. – Київ, 1994. – Ч. 1. – С. 25–29.

Зубик Л.В. Формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – 24 с.

Приліпко О. Ф. Ретроспективний аналіз становлення поняття професійна компетентність. Наукові записки [Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. – 2013. – № 5. – С. 54–62.

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) / [за ред. Л.А. Найдьонової, М.М. Слюсаревського]. – Київ, 2016. – 16 с.

Саварин П.В. Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – 18 с.

Дєньгаєва С.В. Медіаосвітні технології як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету. – Вип. 4 (82). – Педагогічні науки. – 2015. – С. 26–30.

Кухарьонок С.С. Медіаосвітні технології як засіб мотивації вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – 2017. – І (75) (21). [Електронний ресурс]. – URL: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/26134

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті