РОЛЬ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Михайло КАРЕЛІН
  • Марина НОРЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197455

Ключові слова:

куратор, інститут кураторства, заклад вищої освіти, функції куратора, виховна система, громадянська культура, патріотизм, громадянська позиція, самовизначення, громадянське суспільство.

Анотація

Авторами статті розкрито роль куратора академічної групи у формуванні громадянської культури студентської молоді. Подано сутність поняття «куратор» за визначенням сучасних науковців. Обґрунтовано систему виховної роботи куратора щодо формування громадянської культури студентської молоді у вищій школі, яка повною мірою розкриває особливості й зміст технології громадянського виховання в освітньому процесі закладу вищої освіти. Схарактеризовано нормативно-правове забезпечення діяльності куратора та виявлено стратегічні завдання виховання справжніх громадян. Проаналізовано обов’язки та виділено функції куратора академічної групи в закладі вищої освіти. Установлено, що робота куратора спрямована на формування національної свідомості, розуміння у студентів сутності соціально-економічних процесів, закономірностей функціонування громадянських цінностей, розвитку індивідуальних якостей особистості, а також на формування вміння вирішувати складні проблеми повсякденного життя, професійної діяльності тощо.
Визначено та розкрито зміст системи виховної роботи як спеціально організованого процесу взаємодії, що впорядковує вплив соціального середовища, суспільних інститутів, окремих суб’єктів, спрямований на надання студентам допомоги у формуванні активної життєвої та громадянської позиції. Доведено, що система виховної роботи куратора академічної групи сприяє інноваційним перетворенням у розбудові громадянського суспільства, оновленню життєвої позиції, розв’язанню комплексу правових, культурно-просвітницьких, педагогічних проблем, пов’язаних із виробленням у студентів якостей, що спонукають особистість до громадянських дій і вчинків Констатовано важливу роль куратора академічної групи у формуванні громадянської культури майбутнього фахівця і громадянина своєї держави.

Посилання

Сипченко О., Черкашина Л., Гарань Н. Формування загальних компетентностей майбутніх викладачів засобами інноваційних технологій в освітньому середовищі ЗВО. Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій : монографія [за заг.ред. Л.Г. Гаврілової]. – Hameln, Germany : InterGING. – 2019. – С. 180–195.

Буяльська Т.Б., Прищак М.Д., Мацко Л.А. Робота кураторів академічних груп у вищому навчальному закладі. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 154 с.

Романова С.В. Організаційно-виховна робота куратора академічної групи у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. канд. пед. наук. – Луганськ. − 2006. – 20 с.

Ільченко А.А. Діяльність куратора на етапі адаптації студентів у вищому навчальному закладі. Педагогічні науки: зб. наук. праць [Херсонського державного університету]. – 2017. – Вип. 75(2). – С. 39–43.

Васильева Л.М. Педагогические условия повышения квалификации кураторов студенческой группы в колледже: автореф. дис….канд. пед.наук. –Ставрополь, 2004. – 23 с.

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності. Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 7–13.

Sypczenko W., Sypczenko О. Praca kuratora w celu kształtowania obywatelskości wśród młodzieży studenckiej. Wychowanie dzieci i młodzieży w społeczeństwie demokratycznym. – Warszawa, 2013. – С. 132–144.

Лучанінова П. Куратор академічної групи як ключовий суб'єкт виховної системи ВТНЗО. Духовність особистості: методологія, теорія і практика / [гол. редактор Г.П. Шевченко]. – Вип. 1(76) – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017 – С. 120–132.

Ігнатенко П.Р. Виховання громадянина : психолого-педагогічний і народознавчий аспекти : навч.-метод. посіб. / [П.Р. Ігнатенко, В.Л. Поплужний, Н. І. Косарєва, Л.В. Крицька]. – К. : ІЗМН, 1997. – 249 с.

Козлова О.Г., Гребеник Т.В. Керівництво громадянським вихованням студентської молоді : навч.-метод. посіб. – Суми : Університетська книга, 2010. – 188 с.

Гарань Н., Осміченко А. Куратор – наставник студентської академічної групи закладу вищої освіти. Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Слов’янськ, 2018. – Вип.№ 5 (91). – С. 68–84.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті