ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тетяна ГРИЩЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197457

Ключові слова:

естетичне виховання, заклад вищої освіти, фахівці педагогічного профілю, майбутні фахівці.

Анотація

У статті зазначено, що в системі вищої педагогічної освіти має бути приділено значну увагу саме естетичному вихованню майбутніх фахівців, розгляду конкретних шляхів та засобів естетичного виховання під час освітнього процесу, що є запорукою активного розвитку духовно-естетичних характеристик молоді. З’ясовано, що важливими завданнями естетичного виховання студентської молоді є формування естетичних понять, поглядів і переконань; творчих здібностей, естетичних мотивів; потреби художнього саморозвитку; художньо-естетичних смаків, почуттів, реакцій; гідного естетичного ідеалу та вміння бачити красу творчості; умінь і навичок творити прекрасне в житті; методичної та теоретичної готовності випускників ЗВО втілювати естетичне виховання в педагогічній діяльності тощо. Підкреслено, що розвиток естетичної культури майбутніх фахівців необхідно здійснювати, враховуючи принципи та особливості їхньої професійної орієнтації, професійної спрямованості в педагогічних ЗВО та виокремлено низку компонентів професіограми майбутнього педагога: художня спрямованість особистості; естетична активність педагога як необхідна складова активної життєвої позиції, активне ставлення до духовних цінностей; наявність і використання професійно-педагогічних і художньо-творчих здібностей життєдіяльності педагога тощо. Акцентовано, що у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти значну увагу приділено естетичному вихованню студентів, серед пріоритетів навчально-виховної роботи на факультеті важливим є створення гуманістично зорієнтованого середовища для активної життєдіяльності студентства, спрямованого на творчий саморозвиток і самореалізацію особистості, насамперед, у процесі культурно-естетичної діяльності, що сприяє переходу студентів в активний суб’єкт виховання, спрямовує на підвищення рівня естетичної культури, уможливлює визначення й використання творчого потенціалу студентів.

Посилання

Бані-Ісса Х.М.Д. Естетичне виховання у вищих навчальних закладах України у сучасний період: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. Луганськ, 2002. − 16 с.

Батрак Т.В. Естетичне виховання студентів засобами зарубіжної художньої культури як міждисциплінарна проблема. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2015. №1. С. 195−201.

Естетика: Навч. посіб. / за ред. В.О.Лозового. Київ: Юрінком Інтер, 2003. 208 с.

Естетика: словник найбільш уживаних термінів (українською та російською мовами) / уклад. Г.Г.Гуріна. Харків: ХДАК, 2005. 91 с.

Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах / за ред. Л.Масол. Шкільний світ. 2002. №9. С. 1−15.

Корольова І.І. Естетичне виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі культуротворчої діяльності: дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань, 2012. 200 с.

Кохан І.І. Естетичне виховання у процесі особистісного та професійного розвитку майбутнього фахівця. Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2013. № 1 (14). С. 117 − 119.

Лихачев Б. Т. Теория эстетического воспитания школьников. Москва: Просвещение, 1985. 176 с.

Петрова Г.А. Вопросы эстетической подготовки будущего учителя. Казань, 1976. 198 с.

Радкевич В.О. Концепція професійно-художньої освіти.

Професійно-технічна освіта. 2000. №. 2. С. 43−47.

Сургай С.О. Естетичне виховання студентської молоді засобами масової інформації: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.07 / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Луганськ, 2010. 214 с.

Шарата Н., Кедіс О. Художньо-естетичне виховання студентської молоді миколаївського національного аграрного університету. Науковий вісник МДУ імені В.О.Сухомлинського. 2018. Вип. 1 (60). С. 398−402.

Шевченко Г.П. Естетизація навчального процесу у вищій школі. Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод. зб. / за ред. Легенького Г.Л., Сипченка В.І. Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ, 1998. Вип. IV. С. 3−6.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті