ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Наталія ГОРІДЬКО
  • Наталя АСТАНІНА

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197442

Ключові слова:

підвищення рівня якості навчання, інноваційні технології, інтерактивне навчання, професійні компетенції, мовленнєві компетенції.

Анотація

У статті висвітлені шляхи підвищення рівня якості навчання іноземних мов у немовному закладі вищої освіти на засадах інноваційних підходів та технологій. Охарактеризувавши суть інноваційних технологій у навчальному процесі, визначені переваги їх застосування при вивченні іноземних мов. Інтерактивні технології сприяють поглибленню та вдосконаленню знань, імітації індивідуальної та колективної професійної діяльності. Крім того, вони розвивають творчі зусилля, самостійність у розв’язанні проблемних ситуацій, виробляють позитивні аспекти динамічного стереотипу майбутнього спеціаліста (організаційні, професійні вміння і навички, вміння керувати, спілкуватись), що є особливо актуальним для студентів немовного закладу вищої освіти. Так, використання інноваційних технологій в організації навчального мовного процесу є вагомим чинником підвищення якості професійної та комунікативної підготовки студентів як майбутніх фахівців. Стаття розглядає проблему застосування у процесі вивчення іноземних мов новітньої технології CLIL (Content and Language Integrated Learning – інтеграції вивчення іноземної мови та фахових дисциплін). При реалізації завдань інтегрованого навчання відбувається органічне взаємопроникнення окремих питань із різних навчальних предметів. Застосування даної технології дає якісно новий результат, нове системне і цілісне утворення – формування цілісної картини світу. Викладач повинен зважати на рівень володіння мовою студентами, на рівень сформованості комунікативних навичок. Потрібно слідкувати, щоб теоретичні знання у процесі активного навчання ставали усвідомленими, щоб студент розвивав і удосконалював не лише знання з мови, а й міг пов’язувати їх із майбутнім фахом.
У статті запропоновано критерії оцінювання якості професійної іншомовної підготовки студентів інженерних спеціальностей. Комплексний підхід до оцінювання якості навчання іноземних мов дозволяє визначити очікування і мотиви навчання та забезпечити якісну професійну іншомовну підготовку студентів інженерних спеціальностей. Визначено, що застосування інноваційних технологій навчання при вивченні іноземних мов сприяє підвищенню рівня якості навчання та вдосконаленню професійної та мовленнєвої компетенції учасників навчального процесу.

Посилання

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. Київ: Ленвіт, 2003. 273 с.

Програма післядипломної педагогічної освіти вчителів іноземних мов: навч.–метод. посіб. / уклад. Т. В. Гора та ін. Київ: МОН, Британська Рада, 2012. 391 с.

Барыбин А. В. Информационные технологии профессионально-ориентированного обучения иностранному языку студентов технических специальностей: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Акад. повыш. квалиф. и проф. переподг. работн. образ. РФ. Москва, 2005. 177 с.

Веніг Н. М. Формування мовленнєвої компетенції старшокласників: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ін-т педагогіки АПН України. Київ, 2001. 16 с.

E-learning glossary. URL: www.advanceonline.com/elearningglossary.html.

Сорока О. Психологічні умови застосування комп’ютерних засобів у процесі навчання іноземної мови (на матеріалі дослідження студентів немовних факультетів): автореф. дис. … канд психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології. Київ, 2002. 19 с.

Dewey J. Experience and education. New York: Collier, 1938. 345 p.

Горідько Н.М. Моделі і методи управління екологічними знаннями в освітніх проектах: дис. … канд. тех. наук: 05.13.22 / Національний транспортний університет. Київ, 2018. 192 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті