КОМПЕТЕНТНІСНО-ЦІННІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖНОГО БАЗІСУ

Автор(и)

  • Людмила КОШЕВА
  • Сергій КОВАЛЕВСЬКИЙ
  • Олена КОВАЛЕВСЬКА

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197458

Ключові слова:

компетентність, особистісні цінності, педагогічні технології, нейронні мережі, адекватність моделювання, система.

Анотація

В роботі показано, що складові особистісної підсистеми моделі процесу підготовки фахівця дозволяють реалізувати у нього важливі аспекти видів професійної діяльності, розв'язуваних завдань і необхідних компетенцій. Тому, система сформованих особистісних цінностей є визначальною умовою досягнення необхідних професійних якостей майбутнього фахівця. При цьому, компетентнісна складова моделі діяльності тісно пов'язана з характеристикою зовнішнього середовища моделі особистості. Представлена концептуальна модель, що припускає адаптивне формування етапів процесу підготовки фахівця до умов освітнього процесу, що впливає на змістовні параметри навчання, що, безсумнівно, визначає таку складову моделі системи особистісних якостей, як ступінь реалізації цілей. Для ефективного визначення цієї моделі часто, єдино можливим засобом дослідження і застосування в практичних цілях знань про особливості модельованих об'єктів є математичне моделювання, для якого центральним поняттям теорії математичного моделювання є поняття адекватності. Показано, що аргументована перевірка адекватності моделі забезпечує отримання добротних і практично значущих результатів. Для визначення адекватності математичної моделі реальному процесу запропоновано за допомогою нейронних мереж порівняти одержані в ході експериментальних досліджень величини з прогнозами при певних параметрах процесу. Авторами роботи вдалося встановити взаємозв'язок між навчальними і тестовими множинами при створенні адекватних моделей об'єктів різної природи з урахуванням найкращого поєднання повноти-точності створюваної моделі з одного боку і її простоти з іншого. Це виконано шляхом проведення оцінок точності-адекватності нейромережних моделей на основі варіювання випадкових виборів навчальних і тестових підмножин, сформованих з одного і того ж масиву даних, доступних для створення нейромережной моделі. В роботі доведено, що для нейромережних моделей адекватність і точність досягаються при 30% частці тестовій множини. З урахуванням цього запропоновано адаптивну модель процесу підготовки фахівця з використанням нейромережного базису.

Посилання

Диба Т.Г. Феномен неперервної професійної освіти у досягненні професійного «акме». Освітологія, 2015. № 4. С. 30-36.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: колективна монографія. / Бібік І.М. та ін.; за заг.ред. О. В. Овчарук. Київ: К.І.С., 2004. 112 с.

Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку: монографія. Київ: Знання України, 2003. 448 с.

Освiтологiя: пiдготовкa експертiв у гaлузi освiти: навч.-метод. посіб. / ред. В.О. Огнев’юк. Київ: ТОВ ВП Едельвейс, 2015. 464 с.

Психологія діяльності та навчальний менеджмент: навч.-метод. посіб. / В. А. Козаков та ін. ; за заг. ред. В. А. Козакова. Київ: КНЕУ, 2003. 829 с.

Єрмаков І.Г. Феномен компетентнісно спрямованої освіти. Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху. Кіїв, ЛАТ & К., 2003. 199 с.

Кабанкова О.М. Деякі аспекти акмеологічної компетентності майбутнього фахівця. Проблеми освіти: збірник наукових праць. Житомир – Київ, 2015. Вип.84. С. 148-151.

Kovalevskyy S.V., Kosheva L.V. Study ofthe Nature and Structure of Corporate Culture with Neural Network Models. American Journal of Neural Networks and Applications. New York, 2015. Vol.1. No.1. P. 11–22.

Research the Corporate Culture of Students Using Neural Network Models. American Journal of Neural Networks and Applications. New York, 2015. Vol. 1. No. 2. P. 43–47.

Kaladze V.A. Mathematical models of casual processes with stationary increments and the non-uniform information dynamic processing. Monograph. Lorman, MS, USA: Science Book Publishing House, 2012. 136 p.

Ганцева Е.А., Каладзе В.А., Поляков А.М. Интеллектуальный критерий качества математических моделей сложных систем: идеология, перспективы разработки. Вестник Воронежского государственного технического университета. Воронеж, 2013. Т. 9. № 5.1. С. 52–56.

Kovalevskyy S., Kosheva L. Neural network's intellectual model of student. 12th International conference "Research and Development in Mechanical Industrry" RaDMI 2012, 13-17 September. Vrnjcka Banja, Serbia, 2012. Vol. 2. р. 779-786.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті