СВІТОГЛЯДНИЙ ІМПЕРАТИВ ІЄРОНІМА БОСХА В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА ТА СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

  • Володимир ФЕДЬ

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197461

Ключові слова:

світоглядний імператив, мистецтво, діалог, людина, об’єкт, суб’єкт, знак.

Анотація

У статті виявлено світоглядний імператив творчості І. Босха, що полягає у духовному (моральному) відродженні людини-об’єкта у Людину, як необхідної умови її подальшого існування, актуальний в історії західноєвропейського мистецтва та сучасній перспективі. Стаття є аналітичною та дослідною, в ній обґрунтовано вектори діалогічного моделювання в історії мистецтва, а саме просторово-часова, причинно-наслідкова, кількісно-якісна. Артикульовано думку про те, що І. Босх був есхатологічним мислителем та не поділяв пантеїстичний світогляд Відродження, радше визнавав диявольську, а не божественну присутність у природному середовищі, що складає арену діяльності босхівської людини як людини-об’єкта. Творчість Ієроніма Босха представляє один з перших рішучих кроків до дегуманізації мистецтва. Хоча в той час воно було лише своєрідною антитезою гуманізму, антропоцентризму та естетизму Ренесансу, все ж було не позбавлене власного естетизму (або антиестетизму потворного, жахливого, гидкого), саме в цих координатах обертається світоглядний імператив морального кодексу І. Босха. Виділено стратегічні опосередкування мистецтва, а саме доведено думку про те, що мистецтво не стільки опосередковує діалог автор – реципієнт в якому автор може виконувати функцію означника (системи власних світоглядних цінностей, погляду на світ та ін.), а твір – його означуваного, скільки навпаки, відображати діалог «означуваних» смислів усередині самого мистецтва. Виділено інформаційно-знакову складову мистецтва, що обумовлює буття твору як автономного полісмислового ядра: твір живе власним життям маючи непередбачувані колізії розвитку в інтерпретаціях дослідників й глядачів. Ґрунтовною підставою появи світоглядного імперативу є діалогічність світів І. Босха, які пропонують дуалістичний вибір моральних цінностей, при цьому
мистецтво носить пізнавальний і виховний, а не гедонічний характер.

Посилання

Абсентис Д. Мир Босха. Пылающие мельницы URL: http://old.absentis.org/abs/lsd_07a_europe_bosch.htm (дата звернення: 14.11.2019).

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / пер. с фр., сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. Москва: Прогресс, 1989. 616 с.

Блинова О. В. Алхимия и ее символика в творчестве Иеронима Босха. URL: http://www.latebra.narod.ru/bosx.html (дата звернення: 14.11.2019).

Бютнер Н. Ієронім Босх. Видіння і кошмари. Харків: Фабула, 2019. 192 с.

Данилин А. Иероним Босх. URL: https://serebniti.ru/airs/2016-11-22/ (дата звернення: 14.11.2019).

Жабцев В. М. Хиеронимус Босх. Минск: Харвест, 2011. 128 с.

Кліпінгер Д. Знак / означник / означуване. Енциклопедія постмодернізму. Київ: Основи, 2003. С.166-167.

Левинас Э. Время и Другой. Гуманизм Другого человека. Санкт-Петербург, 1998. 266 с.

Мордовцева Т.В. Идея смерти в культурфилософской ретроспективе. Таганрог: ТИУиЭ, 2001. 120 с.

Поліщук О.П. Художнє мислення: естетико-культурологічний дискурс: монографія. Київ: ПАРАПАН, 2007. 208 с.

Стоян С. П. Культурно-історичні метаморфози символізму в європейському образотворчому мистецтві: монографія. Київ: Міленіум, 2014. 358 с.

Dequeker Jan, Fabry Guy, Vanopdenbosch Ludo. Hieronymus Bosch (1450—1516): Paleopathology of the Medieval Disabled. IMAJ 2001: 3: November: рр. 864-871.

Dixon, L.S., Bosch's 'St. Anthony Triptych — An Apothecary's Apotheosis. Art Journal, Vol. 44, No. 2, Summer 1984, pp.119-131.

Lienhard J.H. Bosch's demons. The Engines of Our Ingenuity, N 258, 1997. URL: https://www.uh.edu/engines/epi258.htm (Last accessed: 14.11.2019).

Will Ch. Jèrôme Bosch, Entre Ciel et Enfer. — Amsterdam: Éditions Stokerkade, 2012. 119 р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті