ПІДХОДИ ДО КОМПОНУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «МУЗИКА» ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ (БАЗОВОЇ ) ОСВІТИ ФІНЛЯНДІЇ

Автор(и)

  • Людмила ЗЕЛЕНСЬКА

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197460

Ключові слова:

зміст загальної середньої освіти, навчальна програма, заклади загальної середньої (базової) освіти, Фінляндія, компетентнісний підхід, наскрізні компетентності.

Анотація

Стаття оглядового характеру розкриває підходи до укладання навчальних програм для закладів загальної середньої (базової) освіти Фінляндії із урахуванням базових засад компетентнісного підходу. У статті акцентовано увагу на невідповідності чинних навчальних програм з конкретних предметів для закладів загальної середньої освіти України новим стандартам змісту загальної середньої освіти, в основу яких покладено компетентнісну парадигму. Це вимагає вивчення й критичного аналізу світового досвіду з цього питання, зокрема Фінляндії, яка активно впроваджує в шкільну практику «навчання навичкам». Не дивлячись на поглиблений інтерес українських науковців і практиків до вивчення фінського досвіду успішного реформування шкільної освіти, зміст Державної обов’язкової освітньої програми для отримання загальної (базової) освіти Фінляндії (2014 р.) не став предметом окремого дослідження. У підготовленій статті схарактеризовано базові цінності й ключові підходи, що покладені в основу Державної обов’язкової освітньої програми для отримання загальної (базової) освіти Фінляндії. Сформульовано мету, цілі, завдання загальної середньої (базової) освіти Фінляндії, що охоплює такі послідовні етапи навчання школярів: 1-2, 3-6, 7-9 класи. Доведено, що досягнення поставлених цілей покладено в залежність не тільки від сформованості знань і вмінь учнів у конкретній галузі наукового знання, але й наскрізних компетентностей: мислення і вміння вчитися; культурна компетентність, взаємодія і самовираження; навички самообслуговування і організація розпорядку дня; мультиграмотність; ІКТ-компетентність; бізнес-компетнтність і підприємливість; cпівробітництво і розбудова сталого майбутнього. Зважаючи на це, навчальна програма з кожного предмета вибудовується так, щоб завдання, цілі і зміст навчання корелювали із наскрізними компетентностями із урахуванням віку дітей.
На прикладі аналізу навчальної програми «Музика» для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої (базової) освіти Фінляндії визначено підходи до компонування її змісту, а також проілюстровано шляхи формування наскрізних компетентностей. На підставі отриманих даних зроблено висновок, що програми навчання конкретних предметів для закладів загальної середньої (базової) освіти Фінляндії укладено з урахуванням провідних положень компетентнісного підходу, який складає основу Державної освітньої програми.

Посилання

Нова українська школа: Основи стандарту освіти / Ред. кол.: Лілія Гриневич, Віктор Бриндза, Ніна Дементієвська, Роман Шиян (координатор проекту) [та ін.]. Львів, 2016. 64 с.

Державний стандарт початкової загальної освіти. [Електронний ресурс]: https://zakon.rada.gov.ua/go/87-2018-%D0%BF

Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті: монографія. Полтава : ПОІППО, 2006. 328 с.

Помогайбо В. Філософія успішної фінської освіти. Філософія освіти. 2018. №2(23). С. 270-282.

Володин Д.А. Современное школьное образование в Финляндии: национальные реформы в европейском контексте: дисс. на соискание науч. степени канд. пед. наук; спец. 13.00.01. Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2011. 181 с.

Загвоздкин В.К. Финская система образования: модель эффективных реформ. М. : Чистые пруды, 2008. 32 с.

Волинець Л. Принципи освітньої політики Фінляндії щодо забезпечення якості загальної середньої освіти. Порівняльно-педагогічні студії. 2013. №1. С. 69-75.

Лунячек В.Е. Освіта Фінляндії: досвід для адаптивного управління [Електронний ресурс]. Адаптивне управління: теорія і практика. 2017. №2(1). Режим доступу: http://am.eor.by/images

Локшина О.І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХI ст.) : монографія. К. : Богданова А.М., 2009. 404 с.

Бражник М.О. Достижения школьного образования в Финляндии. Вопросы образования. 2010. №3. С. 258-264.

Тэйлор А. О реформе системы образования в Финляндии. Проблемы управления в социальных системах. 2013. Т.5, №8. С. 132-133.

Салберг П. Фінські уроки 2.0.: Чого може навчитися світ з освітніх змін у Фінляндії; пер. з англ. А.Р. Шиян ; наук. ред. Р.Б. Шиян. 2-ге вид. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 240 с.

Государственная обязательная программа обучения для получения общего среднего (базового) образования 2014 / Перевод: Моск. город. пед. ун-т. Helsinki, 2016. 604 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті