НАУКОВИЙ ГУРТОК У СИСТЕМІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Олена КОРКІШКО
  • Ірина БАРИСЕВИЧ

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197440

Ключові слова:

науково-дослідна робота, науковий гурток, заклад вищої освіти, магістри педагогіки вищої школи.

Анотація

У статті зазначено, що науково-дослідна робота магістрантів є невід’ємною складовою наукової діяльності закладу вищої освіти та сприяє підвищенню якості підготовки фахівців із вищою освітою, розширенню загального та професійного світогляду, формуванню уміння використовувати самостійно здобуті знання, науково обґрунтовувати результати власної роботи, сприяє розвитку творчого мислення, пізнавальної активності, самостійності суджень тощо.
З’ясовано, що напрямками науково-дослідної діяльності магістрів педагогіки вищої школи є: науково-дослідна робота, що проводиться в навчальний час під керівництвом викладача (наукового керівника), входить до навчальних планів і програм та є одним з обов'язкових елементів усієї системи підготовки спеціалістів, і науково-дослідна робота, що виконується в позанавчальний час. Підкреслено, що однією з найбільш ефективних форм організації науково-дослідної роботи магістрів, що виконується в позанавчальний час є науковий гурток. З’ясовано, що формуванню в магістрів педагогіки вищої школи якостей фахівця, розкриттю їхнього творчого та інтелектуального потенціалу з метою підготовки резерву наукових і науково-педагогічних кадрів, розвитку науково-педагогічного мислення та навичок дослідницької роботи допомагає науковий гурток «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні», метою якого є ознайомлення студентів із теоретичними та практичними аспектами вищої професійної освіти в Україні, особливостями формування провідних тенденцій, суперечностей і закономірностей професійної освіти, актуалізації історичного досвіду в сучасних умовах модернізації національної освіти тощо. Результати дослідження особливостей роботи наукового гуртка «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні» у системі науково-дослідної діяльності магістрів педагогіки вищої школи уможливили з’ясувати, що він є нерозривною складовою навчально-виховного процесу, невід’ємною частиною підготовки кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у сучасному університеті, дієвою формою навчання студентів, необхідним засобом формування науково-дослідницьких компетентностей, що створює сприятливе середовище для становлення та розвитку майбутнього викладача.

Посилання

Закон України «Про вищу освіту» від 01.01.2014 р. (зі змінами від 7 грудня 2017 року N 2233-VIII). Відомості Верховної Ради (ВВР),2017, № 38−39, ст. 380.URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page. (дата звернення: 19.12.2019).

Єжова О.О. Студентський науковий гурток як форма науково-дослідної діяльності майбутніх фахівців фізичної культури. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Глухів: ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. Вип. 22. С. 119−124.

Яковенко Р.В. Наукова робота студентів: методичні поради та рекомендації. Кіровоград: «ПіК», 2009. 40 с.

Карбованець О.І., Коваль Г.М. Предметний науковий гурток мікробіологічного змісту та його роль у формуванні знань із курсу «Мікробіологія» студентів медичних спеціальностей. Науковий вісник Ужгородського університету. 2013. Вип. 1. С. 214−216.

Іванкова О.В. Значення студентських наукових гуртків у системі забезпечення якості освітньої діяльності. URL: http://dspace.pdaa. edu.ua:8080/bitstream/123456789/1098/1/Іванкова%20метод.%2016.pdf. (дата звернення: 09.11.2019).

Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів: монографія / О.І.Бульвінська та ін. Інститут вищої освіти НАПН України; за ред. О.Г.Ярошенко. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2016. 178 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті