ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Елліна ПАНАСЕНКО
  • Андрій МАКАРЕНКО
  • Юлія РЕЙЛЯН

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197438

Ключові слова:

стать, гендер, гендерна компетентність, педагогічні умови формування гендерної компетентності, структура гендерної компетентності, заклад вищої освіти, підготовка фахівців.

Анотація

У статті розкрито сутність основних дефініцій дослідження («стать», «гендер», «гендерна компетентність особистості», «гендерна компетентність студента закладу вищої педагогічної освіти») у наукових працях зарубіжних і вітчизняних учених. Гендерну компетентність трактовано як інтегроване особистісне утворення, що передбачає наявність ціннісного ставлення до розвитку особистості з позицій гендерного підходу, ґрунтовних наукових знань про сутність, специфіку гендеру та особливості його прояву в суспільстві, та виявляється в активній діяльності під час розв’язання різноманітних особистісних, соціальних і професійних завдань. Визначено ознаки гендерної компетентності фахівців педагогічних спеціальностей: багатофункціональність (застосування у вирішенні проблемних ситуацій побутової, особистісної, соціальної та професійної областей); міждисциплінарність (вивчення циклу психолого-педагогічних та гуманітарних дисциплін); багатомірність (інтеграція інтелектуальних здібностей, особистісні якості, а також комунікативні навички та вміння).
Представлено два етапи формування гендерної компетентності у студентів – майбутніх педагогів: науково-теоретичний (засвоєння гендерних знань з урахуванням профілю майбутньої професії) та практично-діяльнісний (набуття досвіду демократичних відносин у житті студентів за рахунок їх участі у семінарах-тренінгах, практичних заняттях, науково-дослідних проектах, конференціях, круглих столах з гендерної тематики). 

Визначено педагогічні умови формування гендерної компетентності у студентів закладів вищої педагогічної освіти (організація взаємодії між учасниками освітнього процесу на принципах партнерства, толерантності та відкритості; адекватність правил і моделей гендерної поведінки демократичній культурі правового громадянського суспільства; збагачення студентів знаннями щодо специфіки статевих особливостей, розуміння різних технологій і моделей життя жінок і чоловіків).
Виокремлено складові структури гендерної компетенції студентів вищих педагогічних закладів освіти: ціннісно-смисловий, когнітивно-змістовий та рефлексивно-діяльнісний компоненти. Схарактеризовано зміст кожного компоненту.

Посилання

Бондар О., Кухаренко Т., Куц В. Гендерні аспекти економічного розвитку. Відкритий світ. 2002. № 4. С. 10–11.

Гендерний аналіз українського суспільства / за ред. Т. Мельник. Київ: ПРООН, 1999. 185 с.

Говорун Т., Кікінежді О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс: навч. посібник. Тернопіль: Богдан, 1999. 384 с.

Говорун Т. В. Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції: автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ, 2002. 35 с.

Голованова Т. П. Цілі, завдання та зміст педагогіки гендера. Проблеми освіти: науково-методичний збірник. Київ, 2002. Вип. 27. С. 88−95.

Гусева Ю. Е., Сабунаева М. Л. Гендерные стереотипы: возрастной аспект. Практикум по гендерной психологии. СПб.: Питер, 2003. С. 153−163.

Згуровський М. З., Сидоренко С. І., Нікітіна І. О. Інформаційна підтримка впровадження гендерної освіти в Україні. Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 11–13 грудня 2003 р.). Київ: ПЦ “Фоліант”, 2003. С. 178–179.

Лорбер Дж., Фаррел С. Принципы гендерного конструирования. Хрестоматия феминистских текстов. Переводы. / под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: издательство «Дмитрий Буланин», 2000. С. 187–192.

Хрестоматия к курсу «Основы гендерных исследований» / отв. ред. О. А. Воронина. Москва: МЦГИ-МВШСЭН, 2000. 396 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті