№ 1(99) (2020)

Випуск збірника наукових праць репрезентує результати теоретичних та експериментальних досліджень, присвячених різним аспектам вивчення проблеми педагогічного, психологічного та соціально-педагогічного супроводу розвитку дитинства в освітньому просторі.

Містить результати дисертацій аспірантів, здобувачів, які вивчають проблеми розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному аспекті; представлено дослідження із проблем вищої школи, інтеграції України до європейського та світового освітнього простору.

Зміст

Статті

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ PDF
Раиса ЧУМИЧЕВА
ДЕФІНІЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОШКІЛЬНИКА» PDF
Ольга БЕЗСОНОВА
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІКИ ДОШКІЛЬНОЇ» PDF
Ірина ДАНИЛЬЧЕНКО
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Людмила ЗАГОРОДНЯ
ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Любов КРАЙНОВА
НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ: СУЧАСНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИКЛИКИ PDF
Тетяна КУЦЕНКО
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» В УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Світлана МАКАРЕНКО
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Аліна СТЬОПКІНА, Інна ТРУБНИК
ІНТЕРАКТИВНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Надія ГЕОРГЯН, Тетяна САДОВА
ГУМАНІСТИЧНА ОСВІТА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Сергій ГОЛОВКО, Інна АБРАМСЬКА
ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ PDF
Маргарита ГОЛОВКО, Олена МІХЄЄВА
ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ ЇЇ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ PDF
Ірина ЕНДЕБЕРЯ
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРВИННОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ PDF
Ян КУРІННИЙ
КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ PDF
Ольга ЛЯННА, Олена СУЩЕНКО
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ МОЛОДІ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ярослав СПІВАК, Людмила СПІВАК, Ольга ІВКОВА
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ PDF
Інна ХАРЧЕНКО
СУЧАСНІ НУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ЕКОЦЕНТРИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ PDF
Сабіна ІВАНЧУК
ПРОФЕСІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ PDF
Оксана АЛЄКО, Ганна ГРОМАК
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» PDF
Наталія БОНДАРЕНКО
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ (НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ОСВІТИ») PDF
Олена КОРКІШКО, Ірина БАЛЄНКОВА
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ Й СУПРОВІД ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, В УКРАЇНІ (1990-ТІ РР.) PDF
Світлана ЛУПАРЕНКО, Оксана ГРЕСЬ
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТФІЛЬМІВ У ПРОЦЕСІ РАННЬОЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ PDF
Олена ГНІЗДІЛОВА, Юлія ЛУКАШОВА
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПРОБЛЕМА ЕГО ИЗУЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ PDF
Валентина ШЕБЕКО, Кэ ГО
ІНТЕГРОВАНІ МУЗИЧНО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАНЯТТЯ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Катерина ЩЕРБАКОВА, Лілія МАКАРЕНКО
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЧАС І ПРОСТІР У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТВОРІВ ЖИВОПИСУ PDF
Ольга ДРОНОВА
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF
Тетяна МАРЄЄВА
СИСТЕМА ВПРАВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ВМІННЯ СКЛАДАТИ РОЗПОВІДІ-РОЗДУМИ PDF
Алла ОМЕЛЯНЕНКО
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА ЗАСОБАМИ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ PDF
Неля КРИВОШЕЯ
РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТАМ ДИЗАЙНУ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНСТВА PDF
Людмила ОДЕРІЙ, Анатолій РОЗДИМАХА
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ НА ШЛЯХУ ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЇ PDF
Світлана КУРІННА, Ян КУРІННИЙ
ПРОБЛЕМА ДЕВІАНТНОЇ ТА ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Елліна ПАНАСЕНКО, Андрій МАКАРЕНКО, Римма СТРИЖАК
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З СОЦІАЛЬНО ВИКЛЮЧЕНОЮ МОЛОДДЮ PDF
Анна САВИЦЬКА, Анна РУДЮК
МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ PDF
Юлія КАХІАНІ
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СИТУАЦІЇ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ PDF
Ганна БІЛИЧЕНКО
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Софія БЕРЕЗКА, Аліна КУЗНЕЦОВА
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ PDF
Світлана СЕДАШЕВА, Ярослав СЕДАШЕВ