ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Людмила ЗАГОРОДНЯ

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198096

Ключові слова:

умови, педагогічні умови, організаційно-методичні умови, магістри, підготовка, модель підготовки, якість освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

Анотація

В науково-методичній статті розкрито один із аспектів дослідження проблеми підготовки магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. На основі аналізу визначень понять «умови», «педагогічні умови» в довідковій і психолого-педагогічній літературі з’ясовано їх суть і наведено класифікацію. Представлено низку організаційно-методичних умов підготовки магістрів до означеного процесу, а саме: наступність у вивченні дисциплін навчального плану підготовки ОС «Бакалавр» і «Магістр»; збагачення відповідними темами і питаннями дисциплін професійної підготовки; реалізація міжпредметної інтеграції змісту фахових дисциплін; введення до навчальних планів навчальних дисциплін «Методика забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти» та «Імідж закладу дошкільної освіти»; використання елементів світового досвіду підготовки фахівців для дошкільної ланки; застосування технологій проблемного, позиційного й інтерактивного навчання в процесі викладання фахових дисциплін; збагачення програми навчально-управлінської практики завданнями, спрямованими на формування готовності до забезпечення якості освітнього процесу в ЗДО; спрямованість наукової роботи студентів на дослідження актуальних питань надання якісної дошкільної освіти; гармонізація взаємин у мікросистемах «викладач – викладач», «викладач – студент», «студент –студент». Подано детальну характеристику деяких із означених умов. Представлені організаційно-методичні умови в комплексі уможливлять ефективність реалізації структурно-змістового і процесуально-технологічного компонентів моделі формування готовності магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

Посилання

Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов М.: Сов. Энциклопедия, 1983. 840 с.

Івченко А. О. Тлумачний словник української мови. Харків: Фоліо, 2006.– 540 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання : навч. посіб. / А. М. Алексюк, А. А. Аюрзанайн, П. І. Підкасистий та ін.. К. : ІСДО, 1993. 336 с.

Андреев В. И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития / ред. В. И. Андреев. Казань: Центр инновационных технологий. 2000. 600 с.

Сластенин В. А., Каширин В. П. Психология и педагогика: учеб. пособие. Москва, 2001. 480 с.

Федорова О. Ф. Некоторые вопросы активизации учащихся в процессе теоретического и производственного обучения. Москва, 1970. 301 с.

Манько В. М. Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін. Соціалізація особистості: зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Київ, 2000. Вип. 2. С. 153–161.

Задорожна-Княгницька Л. В. Деонтологічна підготовка менеджерів освіти в університетах: теорія та практика : монографія / за ред. І. В. Соколової. Маріуполь : МДУ, 2017. 372 с.

Михайлюк І. Р. Формування готовності до педагогічної діяльності майбутніх магістрів у вищих технічних навчальних закладах: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. акад. Держ. прикорд. служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2011. 20 с.

Смолянко Ю. М. Формування професійної культури майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі магістерської підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. ун-т «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2018. 21 с.

Курлянд З. Н. Педагогические способности и профессиональная устойчивость учителя. Одесса, 1992. 112 с.

Братко М. В. Управління професійною підготовкою фахівців в умовах Університетського коледжу: теоретичний аспект. ScienceRise: Pedagogical Education. 2016. № 7 (3). С. 9-16. URL: http://dx.doi.org/10.15587/.2016.74526 (дата звернення ).

Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку : становлення фахівця в умовах навчання : монографія. Київ : Світич, 2006. 304 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті