КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ

Автор(и)

  • Ольга ЛЯННА
  • Олена СУЩЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198151

Ключові слова:

професійна компетентність, професійна підготовка, майбутні фахівці з фізичної терапії та ерготерапії.

Анотація

У статті акцентується увага на тому, що в сучасних трансформаційних умовах розвитку країни, виникає потреба у розробці нового підходу до проблеми підготовки фахівців з високим рівнем професійної компетентності, особливо в системі професійної підготовки майбутніх фізичних терапевтів, ерготерапевтів. Визначено сутність поняття «професійна компетентність». Виокремлено та проведено аналіз складових професійної компетентності майбутніх магістрів з фізичної терапії, ерготерапії. як основи їх професійного розвитку. Надано характеристику основним компонентам професійної компетентності майбутніх фахівців: мотиваційно-ціннісний (передбачає наявність інтелектуальних, світоглядних і професійних цінностей та мотивів; уміння будувати взаємини всередині професійного середовища), когнітивний (передбачає знання про використання способів фізичної терапії, ерготерапії; наявність багатоаспектних знань з фізичної терапії, ерготерапії, які застосовуються в діяльності фахівців; знання з професійно орієнтованих дисциплін для побудови індивідуальних реабілітаційних програм; знання різних методик та засобів реабілітаційної діяльності; способів пошуку та структурування інформації на інтегративних засадах й аналізу конкретної професійної ситуації), діяльнісно-рефлексивний (передбачає володіння методами організації фізреабілітаційної діяльності, планування завдань і способів їх вирішення в майбутній професійній діяльності в напрямі поставлених цілей). Сформульовано висновок про розроблену структуру професійної компетентності фахівців, яка має перспективи впровадження у підготовку науково-педагогічних кадрів так і кадрів для практичної діяльності.

Посилання

Крупа В. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Тернопіль, 2014. 24 с.

Лянной Ю. О. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2017. 45 с.

Маслов Р. Р. Формування оздоровчої компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації в процесі професійної підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Переяслав-Хмельницький, 2016. 20 с.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 512 с.

Рідей Н. М., Строкаль В. П. Методика організації навчальних практик у майбутніх екологів : монографія. Херсон : видавець Олді-плюс, 2012. 264 с.

Гуляр О. Теоретические основы изучения ценностных ориентаций студентов. Гуманізація навчально-виховного процесу. Слов’янськ: Вид-во СДПУ, 2012. Спецвипуск 9. С. 47-57.

Кириленко О. А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу «людина–людина»: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.03. Київ, 2007. 20 с.

Сущенко Л. П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2003. 45 с.

Ляченков Н. В., Ярыгин А. Н. Проектирование технологии совершенствования подготовки магистров к инновационной деятельности. Вектор науки ТГУ. 2014. № 4(30). С. 254-258.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті