ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ (НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ОСВІТИ»)

Автор(и)

  • Олена КОРКІШКО
  • Ірина БАЛЄНКОВА

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198157

Ключові слова:

дистанційне навчання, професійна підготовка, магістри педагогіки вищої школи, педагогічний контроль, заклади вищої освіти.

Анотація

У статті підкреслено, що одним із пріоритетних напрямків програми модернізації вищої школи визнано дистанційне навчання як прогресивну педагогічну технологію, яке ґрунтується на сучасних досягненнях у галузі інформаційних і телекомунікаційних технологій, що допомагає реалізувати принцип навчання впродовж життя, а отже, забезпечити безперервність освіти. Зазначено, що на кафедрі педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ) для підготовки магістрів ПВШ розроблено та впроваджено в освітній процес дистанційний курс «Педагогічний контроль у системі освіти». Складниками дистанційного курсу є: інформаційна (силабус курсу, глосарій, робоча навчальна програма, текстові матеріали лекцій тощо) частина, що має на меті надання студентам необхідної науково-методичної інформації для успішної роботи в електронному навчальному середовищі; практична (завдання для самостійної роботи) частина для формування умінь і навичок користуватися шкалою оцінювання, здійснювати різні форми контролю знань студентів, проводити комп’ютерне тестування та обробляти його результати тощо; контроль й оцінювання відбувається у формі тестування (навчальне середовище MOODLE уможливлює ефективно перевірити знання магістрів ПВШ із допомогою тестових завдань різного типу) з моментальним отриманням результатів. Підкреслено, що магістри ПВШ отримують можливість доступу до навчальних матеріалів (тексти лекцій, завдання до практичних і самостійних робіт); додаткових матеріалів (книги, довідники, посібники, методичні розробки); засобів для спілкування та групової роботи (особисті повідомлення, форум, чат, семінар, вебінар); тестування та перегляду результатів проходження тесту; завантаження файлів із виконаними завданнями тощо. З’ясовано, що використання ДН в освітньому процесі закладу вищої освіти сприяє: підвищенню мотивації студентів до навчання; інтенсифікації процесу навчання; розвитку особистості майбутнього викладача; формуванню навичок самостійної роботи; підвищенню ефективності навчання за рахунок його індивідуалізації, а отже, сприяє професійній підготовці магістрів ПВШ.

Посилання

Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 09.01.2007 р. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2007, № 537-V. URL: http: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16. (дата звернення: 09.12.2019).

Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебно-методическое пособие / И.В.Роберт и др. Москва: Дрофа, 2008. 312 с.

Теорія та практика змішаного навчання: монографія / В.М.Кухаренко та ін.; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний інститут». Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. – 284 с.

Биков В.Ю. Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів. URL: http://www.ime.edu-ua.net/cont/Bykov1.doc (дата звернення: 19.01.2020).

Кривцова О.П., Дмитрієнко О.О. Можливості викладання курсу «Статистична обробка даних» з використанням засобів системи Moodle. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 2(16). С. 63−66.

Павленко О.О. Використання дистанційного навчання у вищих навчальних закладах. Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія : Філософія. Психологія. Педагогіка. 2007. № 3 (21). С. 78–85.

Хуторской A.B. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: науч. изд. Москва: Изд-во УНЦДО, 2005. 222 с.

Бацуровська І.В., Самойленко О.М. Технології дистанційного навчання у вищий освіті. URL: http://www.confcontact.com/20110225/pe4_samojl. htm. (дата звернення: 19.12.2019).

Simonson M., Smaldino S., Albright M., Zvacek S. Teaching and learning at a distance: foundations of distance education. Upper Saddle River, NJ, USA: Merrill Prentice Hall, 2003. 241 р.

Гаврілова Л.Г., Воронова Н.С. Дистанційні курси у професійній підготовці майбутніх магістрів музичного мистецтва: досвід і перспективи. Теорія та практика управління педагогічним процесом: матеріали ІV міжнародної наук.-метод. конф. (Одеса, 25−27 трав. 2017 р.) Одеса: Атлант, 2017. С. 41−45.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті