DOI: https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198146

ІНТЕРАКТИВНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Надія ГЕОРГЯН, Тетяна САДОВА

Анотація


Стаття має науково-методичний характер та розкриває теоретичне підґрунтя та досвід роботи з проблеми формування емоційно ціннісної системи етнокультурного становлення майбутнього педагога в умовах соціокультурного середовища вищого навчального закладу.

Соціокультурне освітнє середовище, побудоване не ціннісних засадах етнопедагогіки визначаємо як єдиний простір, в якому забезпечується реалізація мети, процесу, результату і перспектив професійного становлення особистості. Загальна мета створення соціокультурного освітнього середовища передбачає засвоєння та привласнення етнокультурних цінностей і застосування їх у професійній діяльності. Етнокультурні цінності розглядаємо як сукупність пізнавального, розвивального, виховного потенціалів. Пізнавальний аспект передбачає орієнтацію майбутніх педагогів на етнопедагогічний ідеал особистості, формування народознавчої культури, вміння розуміти культуру народів, відчувати потребу в нових етнокультурних знаннях. Розвивальний аспект спрямовується на формування емоційно-мотиваційної системи етнокультурного становлення майбутнього педагога. Виховний аспект сприяє формуванню моральних, етичних, естетичних якостей особистості, вміння застосовувати народознавчі знання в соціокультурному середовищі.

Важливою характеристикою соціокультурного освітнього середовища виступає інтеракція як продуктивна взаємодія викладача і студентів на основі діалогу, спрямована на творче удосконалення дійсності, гармонізацію особистості, її професійне зростання. У статті представлено результати досвіду використання інтерактивного підходу до організації соціокультурного освітнього середовища вищого навчального закладу, побудованого на ціннісних етнокультурних засадах, у процесі вивчення навчальної дисципліни «Етнопедагогіка дитинства».


Ключові слова


інтерактивність, інтерактивне навчання, середовище, освітнє середовище, соціокультурне середовище, етнопедагогіка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Биков В. Ю. Навчальне середовище сучасних педагогічних систем Личность в Едином образовательном пространстве: сб. науч. статей I Международного образовательного форума (г. Запорожье, 5 - 7 мая 2010 г.) / под науч. ред. проф. К.Л. Крутий. Часть 2. Запорожье: ООО "ЛИПС" ЛТД, 2010. С. 234-243.

Пріма Р.М. Едукаційне середовище формування мобільності майбутнього педагога на етапі допрофесійної підготовки: змістова характеристика Педагогічні науки: зб. наук. праць. Випуск 51. Херсон: ХДУ, 2009. С. 311 - 316.

Рогальська, Н. В. Едукаційне середовище як фактор розвитку фахівців дошкільної освіти Херсонський державний університет. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 51 / Херсон. держ. ун-т. Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. С. 321-326.

Шевченко В. Л. Вербальное и невербальное моделирование информационной обучающей среды и ее алгоритмическое построение Личность в едином образовательном пространстве: сборник научных статей І Международного образовательного форума (г. Запорожье, 5-7 мая 2010 года) / под науч. ред. проф. К. Л. Крутий. Часть 2. Конференции «Детство в современном мире: первые 7 лет и вся жизнь», «Информационно-коммуникативное пространство как новая середа личности». Запорожье: ООО «ЛИПС» ЛТД, 2010. С. 316-323.

Громыко Ю. В. Мыследеятельностная педагогика : теоретико-практическое руководство по освоению высших образцов педагогического искусства. Минск : Технопринт, 2000. 376 с.

Петренко М. А. Теория педагогической интеракции: автореф. дис. … доктора педагогических наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования». Ростов-на-Дону, 2010. 49 с.