DOI: https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198172

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Софія БЕРЕЗКА, Аліна КУЗНЕЦОВА

Анотація


Важливою складовою професійної підготовки майбутніх практичних психологів є формування та розвиток комунікативної компетентності студентів не просто як сукупності знань та умінь у володінні різноманітними техніками спілкування, але і як особистісної готовності до професійного спілкування, здатності бути емпатійним та сенситивним до людей, адекватним у виборі прийомів та засобів спілкування залежно від комунікативної ситуації, вміти знаходити спільну мову та впливати на різну категорію клієнтів. Складність розвитку комунікативної компетентності полягає у тому, що вона є складним багатокомпонентним конструктом, який потребує сформованості перш за все внутрішньоособистісних якостей студента і лише потім, розвитку вербальних та невербальних комунікативних навичок. Запропонована стаття є оглядовою, у ній продано погляди різних вчених щодо трактування терміну «комунікативна компетентність», проаналізовано підходи щодо класифікацій складових компонентів комунікативної компетентності. Детально описано та охарактеризовано поведінковий, когнітивний та емоційний компоненти комунікативної компетентності. Запропоноване власне бачення розвитку комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів за допомогою використання тренінгової діяльності. Проаналізовано важливість використання саме тренінгу у розвитку комунікативної компетентності, як ефективної форми, яка дає можливість сформувати необхідні уміння та навички, «відточити» їх на тренінговій групі, пропрацювати особистісні аспекти готовності до професійної комунікації практичного психолога. Представлено огляд тематики тренінгових занять, яка спрямована на самопізнання та розвиток основних складових комунікативної компетентності студентів спеціальності 053 Психологія за освітньо-професійною програмою «Практична психологія».

Ключові слова


комунікативна компетентність, складові комунікативної компетентності, практичний психолог, підготовка практичних психологів, тренінгова діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Емельянов Ю. И. Теория формирования и практика совершенствования коммуникативной компетентности. М : Просвещение, 1995. 183 с.

Savignon S. Evolution of Communicative Competence The ACTFL Provisional Proficiency Guidelines. The Modern Language Journal. 1995. Vol. 95. P. 129-134.

Gumperz, J. Communicative Comptence Revisisted. Meaning, Form and Use in Context: Linguistic Applications. Cambridge : Univ. Press, 1984. P. 278-289.

Пузь І. Значення комунікативної компетентності у професійному становленні майбутніх психологів. Психолінгвістика: Зб. наук. праць ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2018. Вип 4 (14). С. 149-164.

Шубкина О. Ю. Формирование коммуникативной компетентности студентов технических направлений подготовки: автореферат дис. кандидата пед. наук. Красноярск, 2016. 24 с.

Корніяка О. М. Вивчення розвитку комунікативної компетентності студентів. Психолінгвістика: Зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2009. Вип.3. С. 60-69.