ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Аліна СТЬОПКІНА
  • Інна ТРУБНИК

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198145

Ключові слова:

правова культура, правова освіта, фахівці соціальної сфери, заклад вищої освіти, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Анотація

. У статті досліджено особливості формування правової культури майбутніх фахівців соціальної сфери під час навчання в закладі вищої освіти. Підкреслюється, що правова культура це невід'ємна частина загальної культури народу, яка є відображенням рівня розвитку конкретного суспільства. Такий зв'язок з правом обумовлений особливостями функціонування нормативно-регулятивної системи держави, оскільки вона охоплює всі сфери життєдіяльності людини, причому рівень сформованості правової культури в значній мірі впливає на вибір відповідних правомірних дій і вчинків у повсякденному житті. Звертається увага на необхідності правового виховання та правової освіти як громадян так і фахівців соціальної сфери. Наведено визначення понять правова культура, правова освіта, правова освіта майбутніх фахівців соціальної сфери. Зазначено, що формування правової культури майбутніх фахівців соціальної сфери під час підготовки у закладі вищої освіти є цілісним освітньо-виховним процесом, що включає: педагогічне управління, що забезпечує організацію та реалізацію системи спільної діяльності суб'єктів підготовки у ЗВО, а також самостійну діяльність студентів. Проаналізовано освітні програми, навчальні плани зі спеціальностей 231 Соціальна робота та 232 Соціальне забезпечення, навчально-методичні комплекси із дисциплін «Основи соціально-правового захисту особистості», «Вступ до фаху», «Система соціального захисту та діяльності соціальних служб». На основі аналізу наукової літератури в статті виявляються особливості формування правової культури майбутніх фахівців соціальної сфери та зазначається, що по-перше це безперервний процес, спрямований на підвищення рівня правової культури студента; по-друге, вказаний процес перебуває в тісному взаємозв'язку з правовим вихованням, так як саме завдяки засобам і методам виховання, відбувається інтеграція правових цінностей в свідомість студента, та формування чітких уявлень особистості про правові норми суспільства.

Посилання

Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму «Юридичні науки» / Укладачі: Бабка В. Л., Шумило М. М.; за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. Київ: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. С. 116.

Гарашкин Н.А. Потенциал культурологического подхода в формировании правовой культуры будущего специалиста социальной работы в вузе. Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина. 2010. Вып. 6 (86).. С. 100-104.

Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): навч. посіб. Київ: Знання, 2005. 655 c.

Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідає офіц. тексту. Харків: Право, 2016. 82 с.

Малько А.В. Теория государства и права. Москва: Юрист, 2005. 300 с.

Татаринцева Е. В. Правовое воспитание: методология и методика. Москва: Высшая школа, 1990. 175 с.

Юридична енциклопедія: у 6 т. /Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.). Київ: «Укр. енцикл.», 1998. URL: https://leksika.com.ua/13170612/legal/pravova_kultura (дата звернення: 14.02.2020)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті