ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІКИ ДОШКІЛЬНОЇ»

Автор(и)

  • Ірина ДАНИЛЬЧЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198092

Ключові слова:

компетентність, компетентнісний підхід, професійна компетентність, професійна компетентність викладача, компоненти професійної компетентності, дошкільна педагогіка.

Анотація

В науково-методичній статті розкрито проблему формування професійної компетентності майбутніх викладачів під час опанування ним дисципліни «Методика викладання педагогіки дошкільної». Проаналізовано дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців щодо тлумачення понять «компетентність», «професійна компетентність», «професійна компетентність викладача»; висвітлення проблеми формування компетентності загалом і професійної зокрема в майбутніх викладачів вищої школи.

Здійснено аналіз досліджень науковців щодо виокремлення ними компонентів професійної компетентності викладача вищої школи. Виділено та обґрунтовано компоненти професійної компетентності майбутнього викладача дисципліни «Дошкільна педагогіка»: мотиваційний, когнітивний, фахово-методичний, рефлексивно-прогностичний.

Продемонстровано формування компонентів професійної компетентності майбутнього викладача на прикладі викладання дисципліни «Методика викладання педагогіки дошкільної».  Представлено мету, завдання, зміст дисципліни «Методика викладання педагогіки дошкільної», реалізація яких сприятиме формуванню професійної компетентності майбутнього викладача дошкільної педагогіки; застосування технологій проблемного, позиційного й інтерактивного навчання в процесі викладання даної дисципліни.

Посилання

Словник іншомовних слів / уклад. : С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. К. : Наук. думка, 2000. 680 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Бусел. К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. 1440 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Педагогіка вищої школи : словник-довідник / упор. О. О. Фунтікова. Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2007. 404 с.

Загородня Л. П. Формування екологічної компетентності в майбутніх вихователів в дошкільному навчальному закладі. Комплексний підхід до формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу: монографія / О. І. Курок, Н. М. Гордій та ін.; під заг. ред. О.І. Курка. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка 2015. С.162 – 179.

Національний освітній глосарій : вища освіта / авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова; за ред. В. Г. Кременя. К. : Видавничий дім «Плеяди», 2014. 100 с.

Жадленко І. О. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04. Класичний приватний ун-т. Запоріжжя, 2017. 20 с.

Краевский В. В., Хуторской А. В. Предметное и общепредметное образование в образовательных стандартах. Педагогика. – 2003. № 2. С. 3–10.

Сорокопуд Ю. В. Педагогика высшей школы. Ростов н/Д. : Феникс, 2011. 541 с.

Стрельников В. Компоненти професійної компетентності викладача вищої школи. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. 2013. Вип. 28(1). С. 278–285.

Кузьмина Н. В. Профессионализм преподавателя и мастера производственного обучения. М.: Высшая школа, 1990. 119 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті