ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

Автор(и)

  • Наталія БОНДАРЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198156

Ключові слова:

дошкільна освіта, компетенція, наступність, майбутній педагог, партнерська взаємодія, професійна компетентність, початкова освіта, освітній простір, освітній процес, студент.

Анотація

Стаття є науково-методичною, в ній розкрито деякі підходи здійснення професійної підготовки майбутніх педагогів до реалізації принципу наступності дошкільної і початкової освіти в контексті Концепції «Нова українська школа». Узагальнюються дані моніторингових досліджень якості дошкільної та початкової освіти останніх років, які свідчать про пріоритетність пошуку шляхів досягнення співпраці педагогів, школи та закладу дошкільної освіти, підвищення відповідальності сім’ї щодо підготовки дитини до школи на основі партнерських відносин в системі «вихователь – діти – вчитель – батьки».

Підкреслюється необхідність підвищення мотивації майбутніх педагогів до прояву творчості, самостійності, активності у період навчання у виші. Проаналізовано деякі наукові підходи формування компетентності педагогів у виші, щоб вони в практичній діяльності вміли здійснювати якісну підготовку дітей до навчання у школі на основі поєднання традиційних і інноваційних методів і форм роботи. Підкреслюється, що важливою складовою формування у майбутніх педагогів професійної культури, є сформована духовна культура, від рівня розвитку якої, залежить збереження дитячої субкультури, подальше щасливе життя вихованців. Наголошується на важливість самопідготовки, самоосвіти студентів, які мають продовжуватися протягом усього життя. Цікавими є позиції дослідників (Г. Бєленька, Н. Гавриш, К. Крутій, С. Ладивір, О. Лінник) стосовно необхідності зміни позиції вихователя в закладі дошкільної освіти, вчителя з позиції «інформатора» на позицію «фасилітатора», що створює певні передумови для набуття вихованцями власного досвіду та вміння діяти в різних життєвих ситуаціях.

Розкрито дослідження про актуальність перебудови системи дошкільної і початкової освіти на позиціях: пріоритетності активних видів діяльності дітей у отриманні нових знань; широкого використання ігрової діяльності (що створює певні передумови гармонійного переходу дітей від дошкільної до початкової освіти), налагодження партнерських стосунків між педагогами, батьками, дітьми та вчителями школи. Особливої уваги приділено ролі освітнього середовища в закладі дошкільної освіти та школи, яке має відповідати не тільки естетичним, гігієнічним вимогам, а бути емоційно-насиченим, доступним, мобільним, інформативно привабливим. Проаналізовано зміст, структуру, різноманіття точок зору науковців стосовно терміну «наступність», «партнерська взаємодія», «інноваційні методи навчання» тощо.

Актуалізується проблема соціальної мобільності, особливо в педагогічних університетах, що диктується переходом до особистісно-діяльнісної освітньої парадигми, змінами в структурі ринку праці, закріпленням особистісної відповідальності спеціаліста.

За останній час в нашому виші відкрито спеціальність, де поєднано два напрями підготовки, дошкільна освіта і початкова освіта. Особливу увагу приділено створенню наскрізної програми педагогічної практичної підготовки студентів, де з урахуванням принципу наступності розкрито зміст, структуру, строки усіх видів практик, починаючи з груп раннього віку; завершуючи виробничою практичною підготовкою в початковій школі студентів IV курсу. Отже, на факультеті створюються всі умови для організації практичної підготовки студентів, що створює можливість формування основних професійних компетентностей (проективно-прогностичних, організаційних, методичних, діагностичних, комунікативних, дослідницьких тощо).

В статті підкреслюється важливість науково-дослідної форми діяльності, яка дуже цікава для студентів.

Таким чином, ми вважаємо важливою підготовку майбутніх педагогів у виші до роботи в закладах освіти в умовах наступності дошкільної і початкової ланок освіти, що відповідає головним ідеям НУШ і потребує подальшого дослідження у напрямку удосконалення форм і методів організації педагогічного процесу.

Посилання

Бондаренко Н.Б. Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика в умовах вищого навчального закладу та початкової школи Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Вип. № 5-6. 2012. С. 145-150.

Бондаренко Н.Б. Педагогічна практична підготовка в закладах дошкільної освіти як складова формування професіоналізму майбутніх педагогів-управлінців Молодий вчений. № 10.1 (74.1) жовтень 2019 р. с.32-35.

Гавриш Н. Дитячий садок початкова школа: перезавантаження?! Дошкільне виховання. 2019. № 9. С. 3-9.

Грицькова Н.В. Формування соціально-професійної мобільності майбутніх учителів в освітньому просторі вищого навчального закладу : автореф. дис….канд.пед.наук. Луганськ. 2013. 20 с.

Коваленко О. Проблеми наступності дошкільної і початкової освіти Початкова освіта. № 48 (624). 2011. с. 3-6.

Колесникова В.Ф. Психологія наступності. Словник-довідник. К.: Науковий світ, 2000. 82 с.

Нова українська школа: порадник для вчителя / За заг.ред. Н.М. Бібік. Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Петухова Л.Є. Психолого-педагогічний аналіз поняття «професійна самопідготовка майбутнього вчителя початкової школи Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти : зб. наук. доповідей / за заг.ред. Ю.А.Руденка. Одеса: Бондаренко М.О. 2019. 334 с. С. 238-239.

Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками: навч.посіб. К.: «Освіта», 1998. 199 с.

Савченко О.Я. Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти Дошкільне виховання. 2000. № 11. С.4-5.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті