МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Інна ХАРЧЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198153

Ключові слова:

модель, процес, система, культура професійної комунікації, фахівці з економіки, принципи формування, методологічні основи.

Анотація

У статті розглянуто моделювання процесу формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки. Розкрито особливості педагогічного моделювання на підставі з’ясування педагогічних характеристик досліджуваних педагогічних явищ і процесів, які становлять основу майбутньої моделі. На підставі теоретичного аналізу наукової літератури встановлено структуру моделі формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти виділяємо чотири основних складових (блоків): аналітичний (відповідає меті побудові моделі – формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки майбутніх економістів у процесі вивчення фахових дисциплін), цільовий (реалізує та розв’язує основні завдання мети під час навчання), методично-практичний (визначає фактори чи обставини (умов), форм, методів, засобів, що сприятимуть та забезпечуватимуть викладачеві успіх у досягненні сформованої мети та виконанні поставлених завдань), контрольно-результативного (передбачає обов’язкову перевірку рівня сформованості досліджуваних компонентів культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки та визначення рівня підготовленості до виконання професійних обов’язків). Сформульовано висновок про особливості реалізації означеної моделі, з урахуванням основних складових (блоків), які знаходяться у тісному взаємозв’язку, в чітко визначеній послідовності, а характеристика кожного з них розкриває їх призначення та важливість для загальної професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері економіки.

Посилання

Вікторова Л. В. Формування професійно-термінологічної компетентності студентів вищих аграрних навчальних закладів у фаховій підготовці: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2009. 257 с.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. 308 с.

Дахин А. Н. Педагогическое моделирование: монография. Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2005. 230 с.

Загородна О. Ю. Формування комунікативної професійної компетентності студентів економічних спеціальностей засобами інноваційних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінниц. держ. пед. ун-т. імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2010. 254 с.

Кірей К. О. Формування професійних знань майбутніх фахівців економічного профілю засобами мульмедіа: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2008. 283 с.

Копіца Є. П. Збагачення словникового запасу учнів гімназії науковою навчально-термінологічною лексикою на міжпредметній основі: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02. Одеса, 2005. 20 с.

Лісовий М. І. Формування професійного мовлення майбутніх медичних працівників у вищих медичних навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінниц. держ. пед. ун-т. імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2006. 192 с.

Павлова Н. Ю. Формирование коммуникативной компетентности у студентов экономического вуза в процессе изучения иностранного языка: дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Хабаровск, 2005. 198 c.

Павлик О. Б. Формування лексичної компетенції у студентів спеціальності «міжнародні економічні відносини». Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Хмельницький: ХНУ. 2008. Вип. 4. С. 25-27.

Сікорський П. І. Теорія і методика диференційованого навчання. Львів : В-во СПОЛОМ, 2000.

Скалкин В. Л. Основы обучения устной иноязычной речи. М.: Русский язык, 1981. 248 с.

Черевко В. П. Формування комунікативної компетентності майбутнього менеджера у процесі професійної підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 19.00.07. Київ, 2001. 30 с.

Штофф В. А. Моделирование и познание. М. : Наука, 1972. 234 с.

Ягупов В. В. Моделювання навчального процесу як педагогічна проблема. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. К.: МДГУ, 2003.

Вип. 1. С. 28-37.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті