СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З СОЦІАЛЬНО ВИКЛЮЧЕНОЮ МОЛОДДЮ

Автор(и)

  • Анна САВИЦЬКА
  • Анна РУДЮК

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198169

Ключові слова:

структура, соціально виключена молодь, мотивація, знання, діяльність, рефлексія.

Анотація

Статтю присвячено висвітленню структурних компонентів до дослідження проблеми готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з соціально виключеною молоддю. Визначено різні наукові погляди та підходи щодо розуміння структурних компонентів підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи. Більш докладно розглянуто мотиваційно-емоційний, когнітивний, діяльнісний та рефлексивно-оцінний структурні компоненти на підставі аналізу вітчизняних і зарубіжних вчених. Запропоновано власне бачення вище перелічених структурних компонентів готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з соціально виключеною молоддю. Зокрема, відзначено, що мотиваційно-емоційний компонент умовно складається з мотиваційної та емоційної складової та забезпечує позитивний інтерес та високу вмотивованість в професійній діяльності; когнітивний – знання про соціальне виключення, категорію соціально виключеної молоді, причини виникнення соціального виключення; використання діяльнісного компонента формує комплекс вмінь та навичок консультувати, реабілітувати, надавати соціальну допомогу даній категорії населення; рефлексивно-оцінний компонент розглядається з декількох сторін і є важливим із позицій налаштованості на якісну професійну діяльність з прагненням до самоосвіти та самовдосконалення. Вищезазначені структурні компоненти готовності взаємопов’язані між собою, взаємозалежні та взаємообумовлені. Професійна готовність майбутніх соціальних працівників до роботи з соціально виключеною молоддю передбачає наявність кoмплексу oсoбистiсних знaнь, умiнь, нaвичoк, якoстей, здiбнoстей, прoфесiйнoї спрямoвaнoстi, які сприяють успішній реалізації фахівця соціальної сфери у професійній діяльності, а й позитивне ставлення особистості до обраної професії, самоосвіти та самовдосконалення.

Посилання

Новая философская энциклопедия в 4-х томах / Научно.-ред. совет: В.С. Стёпин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, А.П. Огурцов. М.: Мысль, 2000.

Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: курс лекцій. Тернопіль: Економічна думка, 2005. 124 с.

Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности. Минск: БГУ, 1976. 175 с.

Життєва компетентність особистості: науково-методичний посібник / За ред. Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен. Київ: Богдана, 2003. 520 с.

Дурай–Новакова К.М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности: дисс. … докт. пед. наук. М., 1983. 356 с.

Філь О.В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до використання казкотерапії у професійній діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2010. 20 с.

Аширов Д.А. Трудовая мотивация: учеб. пособие. М: ТК Велби, Издательство Проспект, 2005. 448 с.

Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. Ростов н/Д: «Феникс», 2000. 416 с.

Кн. для учителя/ А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов. М.: Просвещение, 1990. 192 с.

Нікітіна І.В. Формування професійної мотивації студента як детермінанти його творчого розвитку і працевлаштування Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2010. № 1 (28). С. 206-211.

Немов Р.С. Психология. Кн. 3. Психодиагностика. 4-е изд. 2001, 640 с.

Федорцова О.Г. Професійна підготовка майбутніх інженерів на основі духовно-моральних цінностей: наук.-метод. зб. Нові технології навчання № 69. Ч. II. Київ-Вінниця, 2011. С. 281– 284.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 304 с.

Плотницька О.В. Змістово-структурна характеристика художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики. Вісник Житомирського державного університету. Житомир, 2001. №14. С.16-19.

Kadushin A. The Knowledge Base of Social Work. Issues in American Social Work. N.Y.: Columbia University Press, 1959. С. 39–79

Семенець С.П. Методологія і теорія розвивального навчання математики: монографія. Житомир: Вид-во О.О. Овенок, 2015. 236 с.

Соловей Т.В. Змістовні компоненти професійної компетентності соціального працівника інклюзивного закладу освіти Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», 2013. №1. С. 220-224. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_1_52 (дата звернення 10.02.2020)

Тополь О.І. Здоров’язберігаюча компетентність як складова професіоналізму соціального працівника. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/484/1/Topol.pdf (дата звернення 10.02.2020)

Аристотель. Никомахова этика. Москва, 1981. С. 53–293.

Рубінштейн С.Л. Принцип творчої самодіяльності Питання психології. 1986. № 4. С. 101 - 108.

Харченко П. Формування готовності до професійного саморозвитку у майбутнього педагога-музиканта: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». К., 2004. 20 с.

Евплова Е.В. Формирование конкурентоспособности будущих педагогов профессионального обучения: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08. Челябинск, 2012. 24 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті