НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ: СУЧАСНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИКЛИКИ

Автор(и)

  • Тетяна КУЦЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198142

Ключові слова:

навчання протягом життя, нормативно-правова база, освітні програми, проекти, етапи, розвиток.

Анотація

Дана стаття присвячена висвітленню європейської нормативно-правової бази та освітніх програм, за якими здійснюється навчання протягом життя. Уточнено суть, мету і характерні ознаки навчання протягом життя; визначено його переваги та етапи здійснення. Розкрито європейські документи, які регулюють організацію навчання протягом життя (Резолюція, прийнята Радою ЄС, про оновлену Європейську програму навчання дорослих; Європейська рамка кваліфікацій; Рекомендації Ради ЄС щодо підвищення кваліфікації; Рекомендації Європейського парламенту і Ради щодо ключових компетентностей для навчання протягом життя, Меморандум про навчання протягом життя). Охарактеризовано особливості реалізації Програми Європейської Комісії щодо навчання протягом життя, яка передбачає впровадження чотирьох підпрограм, а саме: програми професійної освіти та навчання «The Leonardo da Vinci programme», програми освіти для дорослих «Grundtvig», провідної програми обміну студентами, викладачами закладів вищої освіти Європейського Союзу «Erasmus» і програми «Comenius», яка орієнтується на дошкільну, початкову і середню освіту і фокусується на навчанні учнів і вчителів. Визначено інші програми і проекти, пов'язані із навчанням протягом життя, зокрема: «Transversal» (короткі, інтенсивні навчальні візити для спеціалістів у галузі освіти та професійної підготовки), «Jean Monnet» (стимулює викладання, роздуми та дискусії з питань європейської інтеграції із залученням закладів вищої освіти) і «Horizon-2020» (має на меті підтримку досліджень і розвиток інновацій та їх інтеграцію). Визначено пріоритетні напрями реалізації освітніх проектів у межах програм співробітництва з ЄС  та закладами освіти України.

Посилання

Іванько В. В., Морозова С. М. Європейська концепція навчання протягом життя. Молодий вчений. 2018. № 4.3(56.3). С. 33-36.

Карпенко М. М. Освіта протягом життя як чинник людського розвитку. Аналітична записка. Гуманітарний розвиток. 2015. № 20. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1865/ (дата звернення: 26.01.2020).

Маркозова О. О. Навчання впродовж життя – необхідна передумова досягнення життєвого успіху людини. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2016. № 2(29). С. 198-205.

Синенко С. І., Гончаренко Н. М. Навчання протягом життя як складова європейської соціальної моделі неперервної освіти в умовах цивілізаційної кризи. Science Rise. Педагогічна освіта. 2015. № 12/5(17). С. 27-33.

A Memorandum on Lifelong Learning. 2000. 36 p. URL: http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf (Last accessed: 16.01.2020).

Council Recommendation of 19 December 2016 on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Official Journal of the European Union. 2016. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=OJ%3AJOC_2016_484_R_0001 (Last accessed: 20.01.2020).

Council recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning. URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2017-INIT/en/pdf (Last accessed: 14.01.2020).

Council Resolution on a renewed European agenda for adult learning 2011/C 372/01. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011G1220(01) (Last accessed: 20.01.2020).

Introduction. The lifelong learning programme. URL: https://www.europatrainingltd.com/LLP/index.cfm/Introduction/39 (Last accessed: 21.01.2020).

Laal M. Lifelong learning: what does it mean? Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2011. № 28. Р. 470-474.

Lifelong learning. The Cambridge English dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/lifelong-learning (Last accessed: 19.01.2020).

Lifelong learning. URL: https://www.valamis.com/hub/lifelong-learning (Last accessed: 26.01.2020).

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning. 30.12.2006. 9 p. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394: 0010:0018:en:PDF (Last accessed: 16.01.2020).

Regulation (EU) № 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) № 1906/2006. Official Journal of the European Union. 2013. URL: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/download/legal_framework/reg1290_2013participation_dissh2020.pdf (Last accessed: 17.01.2020)/

TeAchnology. Letter L Teaching Terms. The online teacher resource. 2010. URL: http://www.teach-nology.com/glossary/terms/l (Last accessed: 20.01.2020).

The importance of adult learning. URL: https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_en (Last accessed: 17.01.2020).

Walters S. The planet will not survive if it is not a learning problem: sustainable development within learning through life. International journal of lifelong education. 2010. № 29(4). P. 427-436.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті