DOI: https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196201

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ АНДРАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ

Наталія ГАРАНЬ, Інна ПІНЬКЕВИЧ

Анотація


Пропоновану статтю присвячено розгляду питань, пов'язаних із становленням андрагогіки у контексті розвитку психолого-педагогічної науки. Розглянуто сутність наукових ідей, відображаючих особливості розвитку наукової думки з досліджуваного питання. Авторами зроблено аналіз науково-педагогічних досліджень, монографій, статей, публіцистичних праць, присвячених вивченню проблеми освіти дорослих. Представлено три ключових визначення терміна «андрагогіка», що існують в європейській науці. Розглянуто основні теоретичні положення, що закладені в основу андрагогічної концепції М. Ш. Ноулза. Висвітлено головні принципи андрагогіки, що виділяють у сучасній науці (принцип пріоритетності самостійного навчання, принцип спільної діяльності, принцип використання наявного позитивного життєвого досвіду, принцип коригування застарілого досвіду і особистісних установок, принцип індивідуального підходу до навчання на основі особистісних потреб, принцип елективності навчання, принцип рефлективності). Зауважено, що андрагогіка сприяє всебічному розкриттю особистості, допомагає дорослій людині знайти своє місце в житті, реалізувати свої приховані здібності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дубасенюк О. Передумови розвитку андрагогіки як чинника особистісного та професійного зростання дорослого / О. Дубасенюк // Андрагогічний вісник. – 2013. – Вип. 4. – С. 26-33.

Зель І. Формування андрагогічної компетентності у студентів гуманітарних факультетів класичних університетів : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / І. Зель ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького.– Черкаси. – 2009.– 20 с.

Ізбаш С. Проблема андрагогічної підготовки педагогічного персоналу як викладачів для освіти дорослих / С. Ізбаш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2017. – № 1. – С. 80–85.

Лук'янова Л. Андрагог – соціальний посередник в інформаційно-освітніх процесах дорослої людини / Л.Лук'янова// Професійне становлення особистості. – 2013. – № 2. –С. 20-26.

Михальчук О. Формування андрагогічної компетентності студентів педагогічних університетів Польщі. – дис. канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / О. Михальчук , Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси. – 2012. – 200 с.

Огієнко О. Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхід / О. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 6 (50). – С. 336–342.

Орос В. Реалізація принципів андрагогіки в процесі формування ІК-компетентності педагога / В. Орос // Нова педагогічна думка. – 2016. – № 3. – С. 37-41.

Kapp A. Platon's Erziehungslehre, als Pädagogik für die Einzelnen und als Staatspädagogik/ A. Kapp. – Minden und Leipzig, Essmann. – 1833. – 485 р.

Knowles M.S. The modern practice of adult education: andragogy versus pedagogy / Malcolm Shepherd Knowles. – New York : Association Press, 1970. – 384 р.

Knowles, M.S., Holton III, E.E., Swanson, R.A. The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. – 6th edition. – London, New York, etc.: ELSEVIER Butterworth Heinemann, 2005. – 378 p.