ПОЗАКЛАСНА РОБОТА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Вікторія БОНДАР викладач кафедри дошкільної освіти, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси, Черкаська обл., Україна, 18000

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196200

Анотація

Чільне місце у системі освітньої діяльності педагога посідає позакласна виховна робота. Оновлене педагогічне мислення потребує принципово іншого ставлення до учнів з урахуванням їх індивідуальних якостей, потреб, провідного виду діяльності. Особливого значення набувають інтеграційні процеси, взаємодія і співпраця педагога та дитини молодшого шкільного віку. Перед вчителем постає завдання не лише цікаво побудувати позакласну роботу, дібрати відповідні форми і методи, а й задовольнити потреби кожної дитини в реалізації, активності, самостійності, компетентності і конкурентоспроможності. До проблеми виховання підростаючого покоління в системі позакласної роботи зверталися у своїх працях і наукових пошуках такі вчені і педагоги як Л. Байбородова, О. Біла, І. Дубровицький, Т. Ільїна, Г. Камаєва, Б. Кобзар, М. Пічкур, М. Рожкова, Т. Сущенко та ін.
Мета статті – описово розкрити механізм врахування функцій і призначення провідних видів діяльності дітей молодшого шкільного віку під час реалізації позакласної роботи.
Вивчення наукової літератури з проблеми дослідження дає можливість трактувати позакласну роботу в початковій школі як сукупність освітньої і виховної роботи, що спрямована на задоволення інтересів, потреб і запитів дітей молодшого шкільного віку й організована в позаурочний час педагогічним колективом. Стрижневими завданнями позакласної роботи виступають процеси поглиблення, збагачення та закріплення знань, набутих у процесі навчання, використання їх у практичній діяльності; розширення кругозору і навичок самоосвіти; формування інтересів до навчального матеріалу, виявлення і розвиток індивідуальної системи мотивів і здібностей; розширення меж виховного впливу під час різних видів діяльності.
Позакласну роботу у початковій школі з погляду діяльнісного підходу пропонуємо розглядати як інтеграцію функцій і призначення конкретного провідного виду діяльності дитини молодшого шкільного віку з виховною метою, використаними формами, методами і засобами власне позакласної роботи, що дозволяє не лише розширити освітньо-виховні можливості, а й реалізувати потенції зростаючих членів суспільства.

Посилання

Кобзар Б. С. Позакласна та позашкільна виховна робота. Київ, Знання, 1973. 222 с.

Канішевська Л. В. Підготовка старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя : монографія. Київ: ЦП «Компринт» 2015. 280 с.

Пічкур М. О., Демченко І. І. Базильчук Л. В. Методика викладання образотворчого мистецтва: позакласна робота : Навчальний посібник. Умань: Алмі, 2010. 264 с.

Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студ. вищих педагогічних закладів освіти. Тернопіль: ТДПУ, 1997. 192 с.

Бех І. Д. Молодший школяр у виховному просторі міжособистісної взаємодії / І. Д. Бех // Початкова школа. №5. 2000. С. 1 – 3.

Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання / С. Г. Карпенчук. Київ : Вища освіта, 1997. 304 с.

Робуль О. М. Технології виховної діяльності : навч.-метод. посіб. / О. М. Робуль, Н. В. Самергей. Полтава, 2001. 168 с.

Трухін І. О. Основи шкільного виховання : навч. посіб. / І. О. Трухін, О. Т. Шпак. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 368 с.

Шмаков С. А. Уроки детского досуга / С. А. Шмаков. Москва : Новая школа, 1993. 89 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті