ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • Сергій ЧЕРЕДНІЧЕНКО доцент кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196199

Анотація

У статті пріоритет надається  підготовці майбутніх  учителів фізичної культури до формування ціннісних орієнтацій, як процесу становлення особистості майбутнього фахівця, результатом якого є його готовність до формування ціннісних орієнтацій у студентів, а також узагальнення установок, знань і умінь, необхідних індивіду для адекватного виховання специфічних задач. Зокрема, обгрунтовано доцільність використання інноваційного підходу у поєднанні з принципами вікової адекватності, циклічності, прогнозування і моделювання, креативності і емоційності. Визначено, що метою освіти у сучасних умовах є вільний розвиток індивідуальних здібностей, мотивів, особистісних цінностей різнобічної, творчої особистості. Зазначено що інноваційний підхід дозволяє підготувати студентів до впровадження та створення інновацій і націлити їх на нестандартність у власній роботі з фізичного виховання молоді. Досліджено ефективну реалізацію принципу вікової адекватності, який визначає стратегії та технології переважної спрямованості підготовки на окремих етапах багаторічних занять. Також зазначено принцип циклічності, який передбачає орієнтацію на необхідність нелінійного бачення процесу розвитку методологічної культури й забезпечення поглиблення, розширення змісту її компонентів. Розглянуто принцип моделювання в педагогічному процесі, який має гносеологічнопізнавальний характер та креативну педагогічну діяльність, особливостями є визначення стосунків між викладачем і студентом як партнерські, а основним елементом навчального процесу виступають не знання, а інформація. Зазначено важливи функції принципу емоційності необхідних для успішної реалізації навчальної діяльності.

Посилання

Бабич В. І. Принципи формування культури здоров'я школярів Науковий вісник Донбасу. - 2011. - № 1.

Денисенко, С. М. (2015) Принцип емоційності як важлива складова проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 102-106.

Довгань Н. Ю. Принципи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2016. - Вип. 20(1). - С. 155-168.

Козак Л.В. Принципи інноваційної професійної діяльності викладача вищої школи. Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр., 2011. С. 112-119.

Кольбух Р. Суть принципу емоційності навчання та умови його реалізації [Електронний ресурс] / Роман Кольбух, Раїса Пріма. – Режим доступу : http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu /13/visnuk_13.pdf

Ксенофонтов В. А., Нижнева-Ксенофонтова Н. Л. Реализация креативного подхода в профессиональной педагогической деятельности. Мир языков: ракурс и перспектива : материалы V Междунар. науч. практ. конф., Минск, 22 апреля 2014 г. / редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. Том I. - Минск : БГУ, 2014. − С.71-86

Лаврентьєва О. О. Методика розвитку методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки. Педагогіка вищої та середньої школи. - 2014. - Вип. 42. - С. 33-40.

Степанченко Н. І. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки України, Вінниця, 2017. – 629 с.

Ярошинська Олена. Креативність як провідний принцип побудови освітнього середовища у вищому навчальному закладі. Проблеми підготовки сучасного вчителя. №1, 2010. С. 113-119.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті