ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ МІКРОПЕДАГОГІКИ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

Автор(и)

  • Людмила ЧЕРКАШИНА кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», вул. генерала Батюка, 19, місто Слов’янськ Донецької області, Україна, 84116
  • Тетяна ГАЙДОБА студентка спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський педагогічний університет», викладач фізичної культури КЗ «Покровський педагогічний коледж» вул. Маршала Москаленка, 149, м. Покровськ, Донецька область, Україна, 85305

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196198

Анотація

У статті висвітлено проблему вивчення й обґрунтування мікропедагогіки зарубіжними вченими. Описано визначення існуючого терміна «мікропедагогіка». Актуальність дослідження полягає в тому, що на сьогоднішній час посилено увагу міжособистісним відносинам, техніці педагогічного спілкування. Розглянуто праці вчених, у яких автори розглядають питання ефективного комунікативного спілкування. Звернуто увагу на необхідності ролі наставника в освітньому процесі. Представлено погляди вчених на переосмислення ролі освіти у глобальному масштабі, вирішення нагальних макропроблем через мікросередовище. Проаналізовано праці вчених, у яких авторами зроблено про оволодіння педагогами педагогічними процесами та необхідності введення у навчальні програми рефлексивного досвіду майбутньої педагогічної діяльності. У висновках подано спостереження, що не всі учені подають визначення поняттю «мікропедагогіка». Автори статті вважають, що дана складова частина педагогіки вбирає в себе елементи родинної педагогіки, педагогіки наставництва, співзвучна з особистісно-орієнтованим, індивідуальним навчанням і консультуванням; спрямована на вирішення конфліктних ситуацій и проблем в колективі. А поява взаємовідносин у тріаді «вчитель-наставник-учень» позитивно вплине на індивідуальний розвиток особистості та її соціалізацію. Представлені результати дослідження являються початковою ланкою вивчення проблеми мікропедагогіки і потребують подальшого розгляду й опрацювання.

Посилання

Antczak B. Współczesne tendencje tworzenia, dyfuzji i wykorzystania wiedzy? Dylematy współczesnej edukacji; [pod redakcją K. Dziurzyńskiego]. Copyright by Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów. 2012. S. 13-31

Biakowski A. Edukacja muzyczna w poszukiwaniu nowych zdefiniowań Musical Education in Search of New Definitions Annales universitatis mariae curie-skodowska lublin-polonia. Vol.1Sectio L. 2003. S. 351-264.

Bratanić M. Mikropedagogija. Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja [Priručnik za studente i nastavnike]. Treće izdanje. Školska knjiga Zagreb, 1993. 190 s. URL: https://clck.ru/J3nTi

Kozłowska A. Zamiast wstępu. Rozważania nad kontekstami współczesnej edukacji Dylematy współczesnego wychowania i edukacji; [pod redakcją naukową Anny Kozłowskiej]. Wydawca: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków, 2007 376 s. URL: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/14613/KOZLOWSKA%28red%29_Dylematy_wspolczesnego_wychowania_i_edukacji_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Starbek Potočan M. Vpliv učiteljevega samospoštovanja na njegovo komuniciranje z učencem in na učenčevo samopodobo: magistrsko delo. Ljubljana. 2005. 210 s. URL: http://dk.fdv.uni-lj.si/delamag/mag_Starbek-Potocan-Marta.PDF.

Про освіту: Закон України № 2145-VIII від 5 вересня 2017 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1987. 190 с.

Корчагин В. Н. Становление и развитие системно-синергетической парадигмы в педагогике: На основе анализа педагогического наследия Н.М. Таланчука : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. Казань, 2005. 44 с.

Ронжина Н. В. Научное образование как общеметодологическая проблема: монография. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та. 2011. 152 с.

Рябцева С. Л. Дети восьмидесятых : Дневник учителя. М.: Педагогика, 1989. 240 с.

Содержание и методика педагогической деятельности в социальной работе (социальная педагогика): [учеб. пособие для студ. пед. вузов]; под общ. ред. Н.А. Соколовой. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2014. 307 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті