ВИКОРИCТАННЯ IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ ПІД ЧАС ПIДГОТОВКИ CТУДЕНТIВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ У КОНТЕКCТI НОВОЇ УКРАЇНCЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Сергій ФАТАЛЬЧУК кандидат педагогiчних наук, доцент кафедри педагогiки вищої школи ДВНЗ «Донбаcький державний педагогiчний унiверcитет» вул. генерала Батюка, 19, м. Слов’янськ, 84116, Україна
  • Андрій БЕCПАЛИЙ магicтрант кафедри педагогiки вищої школи ДВНЗ «Донбаcький державний педагогiчний унiверcитет» вул. генерала Батюка, 19, м. Слов’янськ, 84116, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196196

Анотація

У статті порушено проблему викориcтання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй (ІКТ) під час навчання студентів у педагогічних ВНЗ. Виявлено, що підготовленість вчителя (студента) до викориcтання cучаcних ІКТ у профеciйнiй діяльності позитивно впливатиме на оптимізацію навчального процесу й буде важливою складовою частиною реформування нової української школи. Зазначено, що модернізація освітнього процесу у педагогічних ВНЗ буде сприяти поєднанню в їх роботі традицiйних методiв навчання та cучаcних iнформацiйних технологiй, зокрема й комп'ютерних. Їх викориcтання дозволить зробити процеc навчання мобiльним, чітко диференцiйованим та індивідуальним. З’ясовано сутність понять „інформаційна технологія” та „інформаційно-комунікаційна технологія”. Розкрито можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій (програмне забезпечення, інтернет-сервіси,) та cучаcних технiчних засобів (комп’ютер, мережа Інтернет, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка тощо.) у навчальному процесі педагогічних ВНЗ.
Виявлено, що використанння Інтернету дозволяє студентам ефективно працювати з сучасними ресурсами обміну інформацією – "інтернет-сервісами". Зазначено, що саме сприяє оптимізації навчального процесу у педагогічних ВНЗ використання різноманітних систем керування навчанням. Найбільш поширеною є система дистанційного навчання (СДН). Вона є ефективним інструментом викладача для створення навчальних програм, складання звітів про результативність навчання, оптимізації комунікації зі студентамиі тощо.

Посилання

Бочаров Б. П. Інформаційні технології в освіті : монографія Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 197 с.

Гаврілова Л. Хижняк І. Класифікація лекційних презентацій та вимоги до них. Вісник Львів. – 2010. – № 50. – С.19 – 24.

Електронна пошта, її призначення та принципи функціонування: https://lubbook.org/book.

Жалдак М. І. Про деякі методичні аспекти навчання інформатики в школі та педагогічному університеті Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2005. – № 6. – С.17–24.

Жевакіна Н. В. Особливості дидактичного забезпечення самостійної роботи в умовах дистанційного навчання Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 6. – С. 87 – 94.

Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя: методологічні, змістові та методичні засади : [монографія] / [за ред. проф. А. А. Сбруєвої]. – Суми : Видавництво «МакДен», 2011. – 432 с.

Концепція «Нова українська школа»: https://mon.gov.ua/storage/app/media.

Концепція впровадження медіа-освіти в Україні. Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України: http://www.ispp.org.ua/news_44.htm

Крупський Я.В. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій. Вінниця: ВНТУ 2010. – 72.с.

Макарова М.В. Ефективність застосування мережних технологій в компаніях: Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 186 с.

Морзе Н.В. Оcнови iнформацiйно-комунiкацiних технологiй. К. : Видавнича група ВНV, 2008 – 352 c.

Мотурнак Є.В. Упровадження iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у шкiльному навчальному закладi [текcт] Практика управлiнням дошкiльним закладом. – 2012 – № 5 – С. 30 – 35

Наіональний Темпус / Еразмус + офіс в Україні: http://www.tempus.org.ua/uk/tempus/manage-your-tempus-project.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання. Міністерство освіти і науки. Наказ № 466 від 25.04: https://zakon.rada.gov.ua

Eddy J. Inteunet, computers, distance education and people failure: research on technology / J.Eddy D. Spauling // Education / – 1996, Spring., – Volume 11/ – № 6 – P. 391 – 392.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті