УПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ У ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АНДРАГОГІВ

Автор(и)

  • Ольга СИПЧЕНКО канд. пед. наук, ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет вул. Г. Батюка, 19, м. Слов’янськ, 84116, Україна
  • Ольга НАБОКА докт. пед. наук, ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет вул. Г. Батюка, 19, м. Слов’янськ, 84116, Україна
  • Людмила ЧУГАЄВА магістрантка, ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет вул. Г. Батюка, 19, м. Слов’янськ, 84116, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196194

Анотація

У статті подано теоретичне обґрунтування проблеми впровадження медіаосвіти у процес професійної підготовки андрагогів у закладі вищої педагогічної освіти. Проаналізовано наукові праці провідних українських дослідників щодо аналізу понять «андрагог», «андрагогічна підготовка». Доведено актуальність і необхідність професійної підготовки андрагогів, яка обумовлена зростаючим впливом освіти на перебіг соціально–економічного, політичного, культурного розвитку провідних країн світу. Установлено, що професійна діяльність андрагога полягає в навчанні, консультуванні, наданні соціальної допомоги та виконанні організаційно–управлінських функцій у середовищі дорослих людей. Авторами схарактеризовано нормативно-правове забезпечення медіаосвіти андрагогів. Визначено та розкрито завдання медіаосвіти андрагогів, які передбачають формування медіаінформаційної грамотності, медіаімунітету особистості, рефлексії і критичного мислення, спеціалізованих аспектів медіакультури тощо. Доведено доцільність упровадження в систему вищої освіти нових курсів, які б сприяли формуванню професійної компетентності андрагога засобами медіаосвітніх технологій. Підсумком статті є думка авторів про те, що проблема впровадження медіаосвіти у процес професійної підготовки андрагогів створює великі можливості для професійного становлення майбутніх фахівців і сприяє розвитку критичного мислення для безпечного життя в інформаційно насиченому суспільстві.

Посилання

Набока О. Професійно-орієнтоване навчання як інноваційна технологія підготовки майбутніх педагогів / О. Набока, С. Чайченко // Рідна школа. – 2014. – № 3. – С. 11–14.

Закон України «Про освіту». [Електронний ресурс]. – URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19

Закон України «Про вищу освіту» № 1556–VII. (2014, 1 липня). [Електронний ресурс]. – URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556–18.

World Conference on Adult Education. Final report. Montreal, Canada, 21–31 August 1960 [Електронний ресурс]. – URL : http://www.unesco.org/education/uie/confintea/montre_e.pdf.

Belém Framework for Action. Harnessing the power and potential of adult learning and education for a viable future (Belem / Brazil, 1–4.12.2009). – UNESCO: UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2010 [Електронний ресурс]. – URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001877/187789m.pdf

Концепція освіти дорослих в Україні / Укл. : Л. Б. Лук’янова. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2011 року. – 24 с.

Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 [Електронний ресурс]. – URL : http://osvita–yu.mk.ua/reformuvannia–osvity/1773–kontseptsiia–rozvytku–osvity–ukrainy–na–period–2015–2025–rokiv

Концепція розвитку педагогічної освіти. [Електронний ресурс]. – URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro–zatverdzhennya–koncepciyirozvitku–pedagogichnoyi–osviti).

Гомеля Н.С. Андрагогічна компетентність викладача в умовах формальної освіти / Н.С. Гомеля // Концептуальні засади розвитку освіти дорослих : світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей / [колектив авторів] ; за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г. ; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. – К. : Знання України, 2018. – С. 206–212.

Лук’янова Л.Б. Освіта дорослих : короткий термінологічний словник / Авт.-упор. Лук’янова Л.Б., Аніщенко О.В. – К. : Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 108 с.

Ізбаш С.С. Викладач-андрагог як провідник полікультурної освіти в регіоні / С.С. Ізбаш, Т.В. Андрейчук // Культурне розмаїття й міжкультурна комунікація : збірник есе / за заг. ред. В.В. Молодиченка. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – 152 с.

Самойленко О.А. Андрагог як професіонал у галузі навчання дорослих / О.А. Самойленко // Андрагогічний вісник. Житомир: Вид. ЖДУ ім. І.Франка, 2018. Вип. 9. – С.78–86

Образование взрослых : цели и ценности / Под ред. Г.С. Сухобской, Е.А. Соколовской, Т.В. Шадриной. – СПБ. : ИОВ РАО, 2002. – 188 с.

Державний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003 : 2010. [Електронний ресурс] – URL : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.33456.6&nobreak=1.

Аніщенко О.В. Професійна підготовка андрагогів: обґрунтування доцільності в контексті професіоналізації освіти дорослих в Україні / О. В. Аніщенко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Серія : Педагогіка. – Випуск 2 (19). – Мелітополь, 2017. – С. 155–164.

Сипченко О. Формування загальних компетентностей майбутніх викладачів засобами інноваційних технологій в освітньому середовищі ЗВО / О. Сипченко, Л. Черкашина, Н. Гарань // Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій : монографія за заг.ред. Л.Г.Гаврілової. – Hameln, Germany : InterGING. – 2019. – С. 180–195.

Ізбаш С. Медіакомпетентність як складова андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти / С. Ізбаш // Збірник статей Сьомої міжнародної науково-методичної конференції: Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку. – Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2019. – С. 297–308.

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) / за ред. Л. А. Найдьонової, М. М. Слюсаревського. – Київ, 2016. – 16 с.

Лист МОН України від 29.03.2013 р. № 1/9–226 «Про запровадження вивчення курсу «Основи медіаграмотності в навчальних закладах» [Електронний ресурс] – URL : http://ru.osvita.ua/legislation/other/35473/

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті