ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗВО ЯК ЧИННИК ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Автор(и)

  • Світлана САЯПІНА доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» вул. генерала Батюка, 19, місто Слов’янськ Донецької області, Україна, 84116
  • Марина ТИМОШЕНКО аспірант кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» вул. генерала Батюка, 19, місто Слов’янськ Донецької області, Україна, 84116

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196191

Анотація

У статті акцентовано увагу на тому, що для підтримки особистісно-професійного саморозвитку студента треба повне цілісне використання педагогічних можливостей і ресурсів освітньої установи й навколишнього соціуму, вибудовування системи особистісно-розвивальних і змістотворчих взаємин між суб'єктами. Проблеми освіти та підготовки фахівця мають тенденцію до розглядання у взаємозв'язку з іншими педагогічними системами та соціальними явищами в суспільстві. Під освітнім простором розуміємо педагогічну категорію, цілісну інтегративну одиницю соціуму й світового освітнього простору, нормативно чи стихійно структуровану, що має свою систему координат; вона сприяє ефективній підготовці педагога до педагогічної взаємодії, його соціального самовизначення, культурного, особистісного, ментально-емоційного розвитку, загальнопедагогічної та мовної підготовки, зміни особистісного світорозуміння та поведінки. Сутність освітнього простору полягає у формуванні в майбутнього вчителя готовності до педагогічної взаємодії, що є необхідною інтегративною якістю особистості та схильною до впливів середовища. Як частина середовища є навчальна й виховна діяльності, що входять у цілісний освітній простір, де центральною частиною є особистості викладача та студента, формують особистісний освітній простір. Структура освітнього простору представлена сторонами-гранями: соціокультурною, комунікативно-мовною, афективно-мовною спрямованостями.

Посилання

Бердяев Н.А. О назначении человека / Н.А.Бердяев. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 478, [2] с. – (Философия. Психология).

Виленский М.Я., Мещерякова Е.В. Образовательное пространство как педагогическая категория / М.Я.Виленский, Е.В.Мещерякова // Педагогическое образование и наука, 2010. − С. 8−12.

Гаврилюк В.Ю. Теоретичні аспекти створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу / В.Ю.Гаврилюк // Народна освіта. − 2016. − Вип. 3. − С. 49−57.

Гинецинский В. Проблема структурирования мирового образовательного пространства / В.Гинецинский // Педагогика, 1973. − № 3. − С. 10.

Крылова Н.Б. Культурология образования / Н.Б.Крылова // Народное образование. Сер. «Новые ценности образования». − 2000. − № 10.

Лобач Н. В. Освітнє середовище як засіб формування інформаційно-аналітичної компетентності студентів / Н.В.Лобач // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Ч. 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 42–46.

Лукина Е.О. Проектирование воспитательного пространства вуза: анализ педагогических рисков / Е.О.Лукина / Педагогическое образование и наука, 2010. − № 4. − С. 69−72.

Макар Л.М. Сутність освітнього середовища в педагогічному процесі / Л.М.Макар // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. − 2013. − Вип. 30. − С. 229−236.

Мануйлов Ю.С. Средовой подход к воспитанию / Ю.С.Мануйлов // Педагогика. − 2000. − № 7. − С. 25−39.

Новикова Л. И., Кулешова И. В. Воспитательное пространство: опыт и размышления / Л.И.Новикова, И.В.Кулешова // Методология, теория и практика воспитательных систем: поиск продолжается. М., 1996. – С. 5−48.

Панченко Л.Ф. Теоретико-методологічні засади розвитку інформаційно-освітнього середовища університету: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.10 / Л.Ф.Панченко; ДЗ «Луган. нац. ун-т ім.Т.Шевченка». – Луганськ, 2011. – 44 с.

Селиванова Н.Л. Современные представления о воспитательном пространстве / Н.Л.Селиванова // Педагогика. − 2000. − № 6. − С. 35-39.

Ткач Т.В. Освітній простір особистості: психологічний аспект: монографія / Т.В.Ткач; Інститут ім. Г.С.Костюка АПН України. – К.: Запоріжжя, 2008. – 272 с.

Цимбалару А.Д. Теоретичні та дидактико-методичні засади педагогічного проектування освітнього простору в школі I ступеня: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.09 / А.Д.Цимбалару. – Київ; НАПН України, 2014. – 41 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті