ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ

Автор(и)

  • Елліна ПАНАСЕНКО докт. пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Слов’янськ, Україна вул. генерала Батюка, 19, місто Слов’янськ Донецької області, Україна, 84116
  • Владислав КУЧКОВ магістрант, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Слов’янськ, Україна вул. генерала Батюка, 19, місто Слов’янськ Донецької області, Україна, 84116

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196190

Анотація

У статті розкрито сутність основних дефініцій дослідження («джерельна база», «джерело», «історико-педагогічне джерело») у наукових працях вітчизняних учених. Джерельну базу потрактовано як сукупність джерел, використання яких дозволяє розв’язати всі завдання конкретної історико-педагогічної розвідки. Історичне джерело представлено основою наукового пізнання минулого, що містить інформацію про факти історичної дійсності. Розкрито роль джерел у підготовці наукової праці історико-педагогічного спрямування. Визначено принципи класифікації джерел.
Типова структура джерельної бази історико-педагогічного дослідження репрезентована трьома групами джерел (джерела, що обґрунтовують методологію дослідження; джерела, які є теоретичною основою дослідження; автентичні джерела).
Проаналізовано специфіку методів класифікації та систематизації історичних джерел. Зазначено, що класифікація джерел, тобто розподіл джерельної бази на групи за формалізованими ознаками (форма, структура, джерела, спосіб зберігання інформації тощо), поглиблює уявлення про природу історичного джерела, сприяє подальшому розробленню теоретичних проблем джерелознавчої практики та допомагає кращому вилученню історичної інформації, яка міститься в однотипних джерелах.


Схарактеризовано підходи зарубіжних і вітчизняних дослідників до класифікації історичних та історико-педагогічних джерел (за кількістю, змістом, способом кодування, за походженням, місцем зберігання, за формою подання та ін.).
Підкреслено, що сучасні науковці розробляють власні підходи до класифікації та систематизації джерел залежно від того, який принцип покладено в їхню основу. У практиці сучасного історико-педагогічного джерелознавства закріпилися три провідні принципи: за змістом, походженням та видами історико-педагогічних джерел. З’ясовано особливості використання джерельної бази в історико-педагогічних розвідках відомих вітчизняних учених з педагогічних проблем, питанням вивчення спадщини персоналій та їхнього внеску в розвиток педагогічної науки, з освітньо-виховних питань у порівняльній педагогіці тощо.

Посилання

Адаменко О. В. Розвиток педагогічної науки в Україні в другій половині ХХ століття : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Адаменко Олена Вікторівна. – Луганськ, 2006. – 613 с.

Год Б. В. Джерелознавча база дослідження педагогічної думки доби європейського Відродження: особливості, підходи, методи опрацювання / Б. В. Год // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 156 – 161.

Золотухіна С. Т. Особливості використання джерельної бази в історико-педагогічних дослідженнях / С. Т. Золотухіна // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 266 – 271.

Коляда Н. М. Розвиток дитячого руху в Україні (початок ХХ ст. – середина 30-х років ХХ ст.) : монографія / Н. М. Коляда. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 407 с.

Пушкарев Л. Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории / Л. Н. Пушкарев. – М. : Наука, 1975. – 281 с.

Раскин Д. И. Классификация историко-педагогических источников / Д. И. Раскин // Историографические и методологические проблемы изучения истории отечественной школы и педагогики. – М. : Изд-во АПН СССР, 1989. – С. 85 – 99.

Сейко Н. А. Доброчинність у сфері освіти України (ХІХ – початок ХХ століття) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Сейко Наталія Андріївна. – Житомир, 2009. – 668 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті