САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Олена КОРКІШКО кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» вул. генерала Батюка, 19, місто Слов’янськ Донецької області, Україна, 84116
  • Ярослава ЗАВЕРУХА здобувач магістерського рівня освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» вул. генерала Батюка, 19, місто Слов’янськ Донецької області, Україна, 84116

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196188

Анотація

У статті з’ясовано, що невід’ємною частиною освітнього процесу вишу, яка допомагає в повному об’ємі набути необхідних професійних компетентностей, є самостійна робота магістра. Зазначено, що самостійна робота – це особливо організована діяльність суб’єкта, у процесі якої реалізуються пізнавальна, самоосвітня, прогностична, розвивальна, виховна та контрольна функції. Розкрито типи (за стратегією організації; типом організації; цільовим призначенням; місцем виконання; рівнем обов’язковості; дидактичною функцією; рівнем самостійності навчальних дій; методами наукового пізнання; часом проведення) та етапи (підготовчий, організаційний, виконання завдання, звіт) самостійної роботи.

Підкреслено, що ефективність організації самостійної роботи магістрів ПВШ у процесі навчальної діяльності залежить від стимулювальних умов, які створює викладач. Акцентовано, що спонукання до творчої діяльності та ініціативності магістрів ПВШ у межах самостійної роботи реалізується в таких її видах: репродуктивному, який здійснюється за певним зразком; реконструктивному, що передбачає слухання та доповнення лекцій, складання планів, конспектів, тез тощо; евристичному, який спрямований на розв’язання проблемних завдань, пошук нової інформації та її обробки тощо; дослідницькому, що орієнтований на проведення наукових досліджень. Зроблено висновок про те, що самостійна робота є ефективною формою організації навчального процесу магістрів педагогіки вищої школи, бо в процесі самостійної діяльності відбувається поглиблення та розширення знань, оволодіння прийомами пізнання, формується самостійність, ініціативність тощо, необхідні майбутньому фахівцю в навчанні й професійній діяльності.

Посилання

Брушлинский А.В. Проблема субъекта в психологической науке / А.В.Брушлинский // Психологический журнал. − 1992. − Т. 13. − № 6. − С. 3−12.

Гринько О.О. Формування пізнавальної самостійності учнів у навчальному процесі / О.О.Гринько // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ, 1999. – Вип. VI. – С. 165−166.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.01.2014 р. (зі змінами від 7 грудня 2017 року N 2233-VIII). Відомості Верховної Ради (ВВР),2017, № 38−39, ст. 380.URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

Кобернік С.Г. Наукове обґрунтування та проектування самостійної роботи студентів з методичних дисциплін природничого профілю в умовах кредитно-модульної системи навчання / С.Г.Кобернік, О.А.Цуруль // Зб. наук. праць Глухівського нац. пед. ун.-ту ім. О.Довженка. Серія 5. Педагогічні науки. – Глухів: ГНПУ, 2010. – Вип. 15. – С. 333–338.

Козаков В. Самостійна робота студентів та її інформаційно-методичне забезпечення: навч. посібник / В.Козаков. – К.: Вища школа, 1990. – 248 с.

Коркішко О.Г. Управління як основа організації ефективної самостійної роботи студентів ВНЗ / О.Г.Коркішко, А.В.Коркішко / Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(24), Issue: 48, 2015 – C. 50−53.

Котляренко С.В. Самостійна робота студентів університету як складова підготовки майбутнього фахівця / С.В.Котляренко // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. –2012. – Вип. 9. – С. 210–213.

Муковіз О.П. Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних ВНЗ засобами інформаційних технологій: монографія / О.П. Муковіз. − Умань: ПП Жовтий О.О., 2010. – 180 с.

Наумченко И. Л. Самообразование будущего учителя / И.Л.Науменко. – Саранск: Мордовское книжное издательство, 1974. – 262 с.

Нестеренко В.В. Організація самостійної роботи студентів-заочників у процесі їх професійної підготовки / В.В.Нестеренко // Науковий вісник Миколаївського державного ун-ту ім. В.О.Сухомлинського: зб.наук. праць. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2012. − Вип. 1.37. – С. 298−302.

Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / В.Л.Ортинський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Стягунова О.О. Форми організації та методи активізації самостійної роботи студентів / О.О.Стягунова // Вісник Луганського нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2006. – № 4(99), березень. – С. 269-277.

Ягельська Н.В. Методика організації самостійної роботи студентів з англійської мови з використанням професійного мовного портфеля: автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.02 / Київський національний лінгвістичний університет / Н.В.Ягельська. – К., 2005. – 23 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті