КЕРІВНІ ПІДХОДИ І ПРИНЦИПИ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Петро РИБАЛКО доцент кафедри теорії і методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196186

Анотація

У статті розглянуто керівні підходи і принципи у підготовці вчителів фізичної культури до оздоровчо-спортивної діяльності. Обгрунтовано доцільність використання компетнтнісногопідходу, який дає змогу оптимізувати підготовку фахівців шляхом створення найбільш раціональних технологій навчання, спрямованих на скорочення часу і зусиль викладачів і студентів для одержання необхідної компетентності та підвищення, таким чином, ефективності професійної освіти. Досліджено принцип холістичної освіти, який заснован  на визнанні того, що індивід самоідентифікується, пізнає ціль та сенс життя через ланцюг зв’язків із суспільством і оточуючим світом на основі таких цінностей як співчуття та мир. Узагальнено погляди дослідників на сутність здоров’язбереження, наш визначено власний досвід, який дозволяє визначити здоров’язбереження в педагогічному аспекті як процес навчання й виховання, створює безпечні й комфортні умови перебування дітей у школі, забезпечує індивідуальну освітню траєкторію дитини, запобігання стресів, перевантаження, втоми вихованців і тим самим сприяє збереженнюй зміцненню здоров’я школярів. Зазначено мету педагогічної валеології у усвідомлені кожним учнем індивідуальних потреб і особливостей розвитку, лише на основі яких можливе створення індивідуального здорового способу життя. Досліджено професійно-діяльнісний підхід та зазначено його орієнтацію на розвиток творчого потенціалу особистості та дає змогу враховувати індивідуальні особливості кожного студента через включення їх у діяльність, яка сприяє самореалізації й особистісному зростанню.

Посилання

Бабич В. І. Принципи формування культури здоров'я школярів. Науковий вісник Донбасу. – 2011. – № 1.

Бурак О. С. Концепція холістичної освіти у процесі формуванні цілісної особистості постмодерну. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2015. – Вип. 3. – С. 52-56.

Дзядевич Ю.В. Творча спрямованість особистості як чинник формування іміджу у майбутніх фахівців мистецьких дисциплін. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 56. ерсон: Видавництво ХДУ, 2010. С. 282-286.

Іонова О.М. Здоров’язбереження особистості як психологопедагогічна проблема / О.М. Іонова, Ю.С. Лукьянова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків: ХДАДМ, 2009. – №1. – С. 69-72.]

Козак Л.В. Принципи інноваційної професійної діяльності викладача вищої школи. Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр., 2011. С. 112-119.

Ляхоцька М. В. Валеологічна освіта школярів як умова збереження та зміцнення їхнього здоров’я. Вісник післядипломної освіти. – 2012. – Вип. 7. – С. 111-117.

Марусинець М. М. Основні принципи формування професійної рефлексії у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – 2011. – № 9-10. – С. 92-99.

Масич В. В. Методологічні засади формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів. Педагогіка та психологія. – 2016. – Вип. 54. – С. 24-33.

Мирончук, Н. М. (2014) Діяльнісний підхід у професійній підготовці майбутніх педагогів до реалізації функцій учителя-вихователя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 85-88.

Момот, О. О. Індивідуальний здоров’язбережувальний підхід до осообистості майбутнього вчителя вищого навчального закладу. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія, [S.l.], n. 277, p. 180-183, лип. 2018.

Романишина О. Методологічн підходи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – Вип. 2. – С. 210-213.

Степанченко Н. І. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки України, Вінниця, 2017. – 629 с.

Шульга Н. В. Холістичність – провідна тенденція розвитку освіти. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – III (37). – Issue : 75. – Budapest. – P. 84-88.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті