ЕФЕКТИВНІСТЬ СПРОЕКТОВАНОЇ МОДЕЛІ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗА МЕТОДИЧНОЮ ПІДГОТОВЛЕНІСТЮ

Автор(и)

  • Андрій МЕЛЬНІКОВ кандидат педагогічних наук, доцент, начальник кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, вулиця Шевченка 46, м. Хмельницький, 29000, Україна
  • Юлія БАБІЙ доктор технічних наук, начальник докторантури, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, вулиця Шевченка 46, м. Хмельницький, 29000, Україна
  • Андрій ЧУДИК
  • Віктор ШИНКАРУК старший викладач кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, вулиця Шевченка 46, м. Хмельницький, 29000, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196185

Анотація

Ідея дослідження полягає у розгляді сукупності взаємопов’язаних концептів, а саме, теоретичного, методичного та фізичного, врахування яких сприяє реалізації Концепції. При цьому, теоретичний концепт передбачав у визначенні комплексу дефініцій, з’ясування яких уможливлює: розуміння сутності фізичного виховання особового складу підпорядкованого підрозділу; обґрунтування педагогічних умов, що забезпечують формування готовності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до здійснення означеного виду професійної діяльності; конкретизацію організації фізичного виховання, змісту його форм, особливостей щорічних динаміки і взаємозв’язків між приростом фізичних якостей, а також структури вияву і зміни показників фізичної підготовленості майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України, які наприкінці навчання в спеціалізованому закладі вищої освіти відзначалися високим і нижчими від високого рівнями готовності до фізичного виховання особового складу.
Автором сформовано концептуальні положення підготовки майбутніх офіцерів ДПСУ до фізичного виховання особового складу під час реалізації визначених форм фізичної активності.
Здійснено апробацію спроектованої моделі підготовки та уведення в педагогічний процес експериментального чинника, що дозволило досягти майбутнім офіцерам ДПСУ значно вищого результату в методичній підготовленості, ніж застосування традиційного підходу до організації і реалізації змісту навчальної дисципліни «Фізичне виховання».
Беручи до уваги все зазначене, методичним супроводом, яким забезпечували практичну реалізацію спроектованої моделі підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) до фізичного виховання особового складу, була відповідна методика. Основу такої методики становили положення і правила, які потрібно виконувати у визначеній послідовності.

Біографія автора

Андрій ЧУДИК

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,

вулиця Шевченка 46, м. Хмельницький, 29000, Україна

Посилання

Гончаренко С., Кушнір В. Методологічні особливості наукових поглядів на педагогічний процес: від репродуктивної педагогіки до педагогіки творчо-креативної. Педагогічна освіта і освіта дорослих: Європейський вимір. 2008. С. 41-65.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. 2-ге вид., доповн. Київ: Академвидав, 2012. 352 с.

Зязюн І. А. Педагогічна майстерність: монографія. Київ: Вища школа, 2004. 422 с.

Колесникова И. А. Горчакова-Сибирская М. П. Педагогическое проектирование: учеб. пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 288 с.

Загвязинский В. И. Теория обучений: современная интерпретация: учеб. пособие. М.: Изд-ий центр «Академия», 2001. 192 с.

Носко М. О., С. В. Гаркуша, І. А. Бріжата. Метрологічний контроль у фізичному вихованні і спорті: навч. посібник. Київ: «МП Леся», 2012. 264 с.

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті: навч. посібник. 2-е вид., стереотип. Кам’янець-Подільський: Рута, 2013. 280 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті