ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Автор(и)

  • Юрій БАНІТ здобувач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», проспект Перемоги, 54/1, каб. 306, м. Київ, Україна, 03057

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196181

Анотація

У статті висвітлено теоретичні аспекти формування підприємницької компетентності студентів – майбутніх економістів засобами інноваційних дидактичних технологій у процесі практико-орієнтованого навчання, проаналізовано соціально-психологічні складові цього феномена з точки зору представників австрійської економічної школи. Представлено порівняльні аспекти професійної компетентності й підприємницької компетентності майбутніх економістів. Проаналізовано етапи формування підприємницької компетентності за «моделлю Міллера» з урахуванням чинників успішності навчання у моделі Ділтса-Епстайна.
Представлено погляди автора щодо дидактичних завдань педагогіки підприємництва. Наведено матрицю технологій навчання за етапами і дидактичними завданнями формування компонентів підприємницької компетентності: формування у студента позитивного ставлення до підприємницької діяльності; вплив на розвиток особистісних рис, значимих для підприємницької діяльності; забезпечення когнітивного компонента підприємницької реалізації майбутнього фахівця; реалізація операційно-діяльнісного аспекта підприємницької компетентності.
Акцентовано значимість підприємницької компетентності для персоналізованого розвитку особистості випускника з урахуванням його здібностей у навчанні протягом усього життя.
Подано структурні компоненти підприємницької компетентності: когнітивний; організаційно-функціональний; особистісно-характеристичний; соціально-діяльнісний. Висвітлено чинники забезпечення ефективності підприємницького навчання, за допомогою елементів «моделі динамічного навчання Ділтса-Епстайна». Розкрито логічні рівні (НЛП Бейтсона), через які реалізується ефективне динамічне навчання. Обґрунтовано аксіологічний компонент підприємницької компетентності.
Зроблено висновок про те, що в контексті практико-орієнтованого підприємницького навчання необхідно обирати дидактичні технології які б могли сприяти становленню «професійної свободи» суб’єктів щодо цілепокладання, способів, засобів і результатів фахової підготовки; розвитку професійної мотивації та рефлексії, дидактичної суб’єктності майбутнього фахівця.

Посилання

COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance) (2018/C 189/01).

Орлов В. Б. Воспитание предприимчивости у учащейся молодежи: теория и практика : дисс. на соискание науч. степени д-ра пед. наук, спец. 13.00.01 «общая педагогика, история педагогики и образования» / В. Б. Орлов. – Тюмень, 2007. – 407 с.

Друкер П. Ф. Бизнес и инновации: [пер. с англ.]. – М. : Вильямс, 2007. – 432 с.

Уэрта де Сото Х. Австрийская экономическая школа : рынок и предпринимательское творчество : [пер. с англ. Б. С. Пинскера под ред. А. В. Куряева]. – Челябинск : Социум, 2009. – viii + 202 с.

Лихолетов В. В. Теория и технологии интенсификации творчества в профессиональном образовании : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра пед. наук, спец. 13.00.08 «теория и методика профессионального образования» / В. В. Лихолетов. – Екатеринбург, 2002. – 38 с.

Ковальчук Г. О. Технології навчання економічних дисциплін в системі неперервної освіти (теоретико-методичний аспект) : монографія. – К.: КНЕУ, 2014. – 511 с.

Ковальчук Г. О., Мельничук В. Г., Огнев’юк В. О. Економіка : підручник. – К.: Навчальна книга, 2003. – 352 с.

POL-ON. Режим доступу: www.nauka.gov.pl – Міністерствj науки і вищої освіти Республіки Польща

Проблеми працевлаштування молоді та шляхи їх вирішення. Режим доступу: https://drohobych-rada.gov.ua/problemy-pratsevlashtuvannya-molodi-ta-shlyahy-yih-vyrishennya/

Обучение предприимчивости как ключевой компетенции. Уровень 2 ISCED. [авторы: Эфка Хедер, и др.]. – Юго-Восточноевропейский центр обучения предприимчивости. – Загреб, Хорватия, 2011. – 84 с.

Дилтс Р. Б., Эпстайн Т. А. Динамическое обучение : [пер. с англ. А. А. Рунихина]. – Воронеж : НПО «МОДЭК», 2001. – 416 с.

Ковальчук Г. О., Баніт Ю. С. Використання цифрових навчальних наративів для формування адаптивної компетентності студентів – майбутніх економістів // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2018. –№2. – С.152-169.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті