ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Олена СЕМЕНІХІНА д. пед. н., проф.
  • Наталія БІЛОШАПКА Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140455

Анотація

У статті описана класифікація засобів комп’ютерної візуалізації по типу програмного забезпечення на програмні засоби математичного призначення і програмні засоби загального призначення. Подані характеристики описаних засобів комп’ютерної візуалізації і шляхи їх використання на уроках математики. Описано проміжні результати педагогічного експерименту по використанню засобів комп’ютерної візуалізації учителями математики.

Ключові слова: засоби комп’ютерної візуалізації, підготовка вчителя математики, програми динамічної математики, системи комп’ютерної математики, програми для реалізації майндмепінгу, сервіси для створення скрайбінг-презентацій, програми для створення інфографіки, об’єкти Smart-Art.

Біографії авторів

Олена СЕМЕНІХІНА, д. пед. н., проф.

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

Наталія БІЛОШАПКА, Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка

учитель математики

Посилання

CheiChang C. The Effect of Concept Mapping on Students’ Learning Achievements and Interests // Innovation in Education and Teaching International. 2008. Vol. 45. N 4. P. 375-387.

Білошапка Н. М. Інфографіка як інноваційна технологія подання навчального матеріалу // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах: погляд студентів і молодих вчених: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених. – Харків: ХНАДУ. – 2018. – 413 с.

Білошапка Н. М. До питання про використання інтелект-карт у професійній діяльності вчителя математики / Н. М. Білошапка

// М 34 Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2017): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 грудня 2017 р., м. Суми; у 2-х частинах. – Суми: ФОП Цьома С. П., 2017. – Ч. 1. –

С. 144-147.

Білошапка Н. М. Про використання технологій і засобів візуалізації у професійній діяльності вчителя математики / Н. М. Білошапка

/ Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та компютенро-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; Відповід. за вип.: Д. М. Бодненко, О. М. Глушак, О. С. Литвин, В. В. Прошкін. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – 235 с.

Семеніхіна О. В. Професійна готовність майбутнього вчителя математики до використання програм динамічної математики: теоретико-методичні аспекти : монографія / О. В. Семеніхіна. – Суми: ВВП «Мрія», 2016. – 268 с.

Білошапка Н. М. Скрайбінг як технологія візуалізації навчального матеріалу в роботі вчителя / Н. М. Білошапка / Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів VI-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Кропивницький, 19-20 квітня 2018 р. / За відп. ред. М. І. Садового. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 132 с.

Бьюзен Т. Г. Супермышление / Т. Г. Бьюзен, Б. Н. Бьюзен. – Минск: Попурри, 2003. – 420 с.

Гаврилова Т. А. Об использовании визуальных концептуальных моделей в преподавании / Гаврилова Т. А., Лещева И. А., Страхович Э. В. // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2011. Вып.4. – С. 124 – 150.].

Семеніхіна О. В. Комп’ютерно орієнтовані системи навчання математики: Навчальний посібник / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 144 с.

Семеніхіна О. В. Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. – Суми, 2017. – 480 с.

Смикиклас М. Инфографика. Коммуникация и влияние при помощи изображений / М. Смикиклас. – СПб.: Питер, 2014. – 152 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Номер

Розділ

Статті