КОМПЕТЕТНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ КЕРІВНИКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Наталія ЧЕРНЕНКО Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140446

Анотація

У даній статті автором теоретично обґрунтовано підготовку сучасних керівників до управлінської діяльності у межах компетентнісного підходу, узагальнено і систематизовано погляди вчених щодо ключових понять компетентнісного підходу:  «компетенції» і «компетентність». Доведено  доцільність використання інформаційно-комунікаційних технологій під час підготовки сучасних керівників у закладах вищої освіти.

Ключові слова:  комптетнції; комптетентность; компетентнісний підхід; керівник; технології; заклад вищої освіти.

Біографія автора

Наталія ЧЕРНЕНКО, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітнього менеджменту та публічного управління

Посилання

Байденко А. Компетенции в профессиональном образовании

/ А. Байденко // Высшее образование в России. – 2004. – № 11.

– С. 3–13.

Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения / А.А. Вербицкий. – М. : ИЦ ПКПС. – 2004. – 84 с.

Зимняя И. А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования: [теоретико-методологический аспект] / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 4. – С. 20–27.

Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64.

Зеер Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования / Э. Зеер, Э. Сыманюк // Высшее образование в России. – 2005. – № 4. – С. 22–28.

Нагач М.В. Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США [текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 [спец. «Теорія і методика професійної освіти»] / М.В. Нагач. – К., 2008. – 21 с.

Селевко Г. Компетентности и их классификация / Г. Селевко

// Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 138–143.

Химинець В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя [Електронний ресурс] / Химинець В. – Режим доступу: http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49.

Татур Ю. Г. Компетентностный подход в описании результатов и проектировании стандартов высшего профессионального образования. Авторская версия / Ю.Г. Татур. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 18 с. – (Серия: Труды методологического семинара «Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы»).

Татаренко І. Компетентність – вимога сучасності / І. Татаренко

// Світло: Науково-методичний освітній часопис. – 1996. – №1.

– 57 с.

Браже Т. Г. Современная аттестация учителей: цели и тенденции / Т. Г. Браже // Педагогика. – 2005. – №3. – С. 60–73.

Гершунский Б. С. Философия образования для XX века: В поисках практико-ориентированных образовательных концепций

/ Б. С. Гершунский. – М. : Совершенство. 1998. – 608 с.

Вдовиченко Р. П. Система організаційно-педагогічної діяльності міського управління освіти з підвищення компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів: [монографія]

/ Р. П. Вдовиченко, Л. М. Калініна, В. Д. Чайка, [за ред. Л. М. Калініної]. – К. ; Миколаїв: Іліон, 2007. – 528 с.

Берека В. Є. Фахова підготовка магістрів з менеджменту освіти: теорія і методика: [монографія] / В. Є. Берека. – Хмельницький: ХГПА, 2008. – 482 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Номер

Розділ

Статті