ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Євген ЛОДАТКО Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140445

Анотація

Аналізується комплекс питань, пов’язаних із формуванням економічної компетентності майбутнього вчителя в умовах реформування загальноосвітньої школи. Розкривається структура економічної компетентності відповідно до змістової складової стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Ключові слова: майбутній вчитель; економічне виховання; економічна культура; економічна компетентність.

Біографія автора

Євген ЛОДАТКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Посилання

Сергеева М.Г. Непрерывное экономическое образование в условиях паритетности образования и экономики в обновляющейся России / М.Г. Сергеева // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2011. – № 5. – С. 117–126.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п.

Товканець Г.В. Педагогічний аналіз завдань вищої економічної освіти в Україні / Г.В. Товканець // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород: Говерла, 2014. – Вип. 31. – С. 182–185.

Завгородня А.І. Системоутворюючі категорії економічної компетентності / А.І. Завгородня // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – 2015. – № 1(9). – C. 113–118.

Пасічник Н.О. Виховання та економічні відносини / Н.О. Пасічник // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 1998. – Вип. 12. С. 48–54.

Свіржевський М.П. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до економічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. … канд. пед. наук / М.П. Свіржевський. – Київ, 2003. – 20 с.

Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций : учеб. пособие для студентов педагог. учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт-М, 2001. – 607 с.

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934.

Пронікова І.В. Проблеми економічної освіти та виховання учнів / І.В. Пронікова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 125. –

С. 102–104.

Бойчук П.М. Економічне виховання студентів педагогічних училищ: автореф. дис. … канд. пед. наук / П.М. Бойчук. – Київ, 1999. – 19 с.

Коваленко О.В. Економічна культура як складова підготовки висококваліфікованих фахівців у ВНЗ / О.В. Коваленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). − 2011. − № 13(224), липень. – Ч. 1. − С. 86−91.

Скорко О.А. Актуальність формування економічної компетентності майбутніх вчителів технологій / О.А. Скорко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108.2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_2_108_58.

Ковтун Г.І. До питання формування економічної компетентності / Г.І. Ковтун, О.В. Мартиненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. – № 4. – С. 135–144.

Кінах Н.В. Структура економічної компетентності педагога нової української школи / Н.В. Кінах // Science Review. 2017. No. 7(7). Vol. 4. December 2017. P. 52–54.

Цільмак О.М. Складові структури компетентностей / О.М. Цільмак // Наука і освіта: науково-практичний журнал Південноукраїнського національного пед. ун-ту імені К.Д. Ушинського. – 2009. – № 1–2. – С. 128–134. URL: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2009/ 1_2_2009/30.pdf.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Номер

Розділ

Статті