АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Сергій ХАРЧЕНКО Сумський національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140443

Анотація

У статті наведено результати педагогічного експерименту, пов’язаного з впровадженням моделі формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки. Здоров’язбережувальна компетентність є складним інтегрованим особистісним утворенням, сутність якого становить сукупність взаємопов’язаних складових. У статті описано методики визначення рівнів сформованості здоров’язбережувальної компетентності таких фахівців за розробленими критеріями. Наведено методики розрахунку результатів за одержаними даними та її візуалізовані моделі. Проведено якісний аналіз одержаних результатів з позитивним висновком про ефективність авторської моделі. Під час визначення рівнів сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки слід спиратися на такі показники, як мотивація до збереження здоров’я та ціннісні орієнтації (мотиваційно-ціннісний критерій), обсяг і повнота знань та процедурні навички (когнітивно-усвідомлюваний критерій), рівень адаптаційних можливостей та працездатності (особистісний критерій).

Запропонована класифікація рівнів сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки містить три рівні: початковий, нормативний та активний. На основі кількісних і якісних показників було проведено порівняльний аналіз одержаних проміжних і кінцевих результатів педагогічного експерименту. Достовірність результатів дослідження забезпечувалася використанням статистичних методів опрацювання результатів дослідницької роботи (критерій Стьюдента). Проведений аналіз результатів формувального етапу експерименту в контрольних та експериментальних групах свідчить про результативність упровадження в процес професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю науково обґрунтованої моделі управління цим процесом, навчальних і методичних посібників, практичних рекомендацій, розроблених автором дослідження, що дозволяє ефективно формувати здоров’язбережувальну компетентність студентів такого профілю у подальшому.

 

Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, аграрні навчальні заклади, професійно-прикладна фізична підготовка, критерії сформованості компетентності, статистичний аналіз.

Біографія автора

Сергій ХАРЧЕНКО, Сумський національний аграрний університет

старший викладач, кафедра фізичного виховання

Посилання

Башавець Н. А. Теоретико-методичні засади формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Наталія Андріївна Башавець. – Одеса, 2012. – 555 с.

Бикел П. Дж. Математическая статистика / П. Дж. Бикел, Доксам Куэлл; пер. с англ. Ю. А. Данилова. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 254 с.

Бойчук Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти : монографія / Ю. Д. Бойчук. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. − 357 с.

Воронін Д. Є. Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / Д. Є. Воронін. – Херсон, 2006. – 20 с.

Грабарь М. И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы / М. И. Грабарь, К. А. Краснянская. – Москва : Педагогика, 1977. – 136 с.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» // Вчитель. – 2010. – №9. – С. 19-36.

Соколенко О. І. Формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. І. Соколенко. – Луганськ, 2008. – 20 с.

Турчинов А. В. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів національної гвардії України у процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Артем Васильович Турчинов. – Харків, 2016. – 227 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-01-15

Номер

Розділ

Статті