СИСТЕМА ДИЗАЙН-ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ЕТНОДИЗАЙНУ

Автор(и)

  • Світлана КУЧЕР ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140415

Анотація

У статті досліджується проблема здійснення професійної підготовки вчителів технологій на засадах етнодизайну як педагогічної системи. Розкрито особливості фахової підготовки майбутніх учителів технологій та з’ясовано взаємозв’язок між: змістом професійної компетентності вчителя технологій, задачами технологічної освіти та можливостями етнодизайну як джерела нових концепцій проектно-перетворювальної діяльності.

Професійна діяльність учителя технологій на засадах етнодизайну передбачає наявність у нього: тезаурусу знань з народного декоративно-прикладного мистецтва і дизайну;володіння традиційною технологією виготовлення виробів; креативного підходу в розробці проектів. Набуття компетентності з етнодизайну вчителем технологій має відбуватися системно, у теоретичній та практичній підготовці.

Ключові слова: фахова компетентність, учитель технологій,  етнодизайн, національний дизайн, система.

Біографія автора

Світлана КУЧЕР, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти

Посилання

Мамаев В.А. Аксиологический подход в воспитании студенчества // Вестник ЮУрГУ. – 2012. – № 41. – С. 134–136. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/aksiologicheskiy-podhod-v-vospitanii-studenchestva.

Нариси з історії українського дизайну ХХ століття : зб. статей / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України; за заг. ред. М. І.Яковлєва; редкол. : В.Д. Сидоренко (голова), А. О. Пучков, О. В. Сіткарьова та ін. – К. : Фенікс, 2012. – 256 с. : іл.

Руденченко А. А. Методологічні основи навчання етнодизайну у вищих мистецьких закладах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ, 2013. – Вип.110. – С. 278–282.

Оршанський Л. Етнодизайн як інноваційний художньо-естетичний компонент технологічної освіти //Молодь і ринок. – 2011. – №1. – С.38-41.

Бровченко А.І. Формування фахової компетентності з основ етнодизайну у майбутніх учителів трудового навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання» / А.І. Бровченко. – К., 2011. – 21 с.

Исаев И. Ф. Аксиологический и культурологический подходы к исследованию проблем педагогического образования в научной школе В. А. Сластенина / И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов // Известия Рос. академии образования. – 2000. – № 3. – С. 193–208.

Сиваш І. О. Теоретико-методологічні підходи до розуміння етнодизайну на сучасному етапі культуро творчості // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2016. – № 2. – С. 105-109.

Фалько В.П. Формирование художественно-проектной компетенции педагога профессионального обучения в области дизайна: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук.; спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / В.П. Фалько. – Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2009. – 27с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Номер

Розділ

Статті