СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ГОТОВНІСТЬ ДО УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА (МАТЕРИНСТВА)»

Автор(и)

  • Сергій КРАСІН Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди,

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140413

Анотація

У статті доведено актуальність проблеми формування усвідомленого батьківства. Уточнено суть понять «готовність» і «усвідомлене батьківство (материнство)». Виокремлено різні позиції науковців щодо визначення поняття «готовність до усвідомленого батьківства (материнства)».  Конкретизоване авторське розуміння цього поняття. Схарактеризовано форми цієї готовності (завчасна, ситуативна й тимчасова). Визначено структуру  готовності до усвідомленого батьківства (материнства), що включає такі компоненти: мотиваційний, когнітивний, емоційний та поведінковий компоненти. 

Ключові слова: усвідомлене батьківство, усвідомлене материнство, готовність до усвідомленого батьківства (материнства), компоненти готовності.

Біографія автора

Сергій КРАСІН, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди,

аспірант

Посилання

Гавриш І.В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності: Дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2006. – 579 с.

Васильева Е.Н. Щербаков А.В. Психологическая готовность к родительству: монография. Н. Новгород, НИУ РАНХиГС, 2015. 208 с.

Головин С.Ю. Словарь практического психолога . Минск, Харвест, 1998. 800 с.

Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности к деятельности. Минск, Изд-во БГУ, 1976. 176 с.

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка: Толково-словообразовательный. В 2 т. Том 1. М., Русский язык, 2000, 1084 с.

Коруэлл М. Психологический справочник. М., ФАИР – ПРЕСС, 2002. 448с.

Красін С.А. Усвідомлене батьківство: сутність, ознаки, структура та зміст. Педагогіка формування творчої особистості у вищий і загальноосвітній школі: зб. наук. праць Класич. приват. ун-ту. 2017. Запоріжжя, № 55. С. 215221.

Красін С.А. До питання формування у студентів готовності до усвідомленого батьківства. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. Харків. «Стиль-Издат», 2018. С. 256-259

Линенко А.Ф. Готовність майбутніх учителів до педагогічної діяльності. А.Ф. Педагогіка і психологія. 1995, №1, С. 125–132.

Мещеряков Б., Зинченко В. Большой психологический словарь / Сост. И общ. Ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко . СПб., прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. 672 с.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М., 1999. 944 с.

Остапенко Е. О. Амбівалентність розуміння феномена „готовність” . Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. К., ІВЦ „Політехніка”, 2009, №3 (27), Ч.2. С. 152 – 157.

Полетай О. М. Компоненти готовності майбутніх учителів трудового навчання до роботи з технічно обдарованими дітьми. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2014, Вип. 120. С. 171-174.

Проскурняк О. П. Методичні основи дослідження компонентів психологічної готовності жінки до материнства. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Психологія і педагогіка. 2008, Вип. 11. С. 210-220.

Теплова О.Ю. Формування готовності до творчої самореалізації майбутнього вчителя музики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02 "Теорія та методика навчання музики та музичного виховання" / О.Ю. Теплова. – Рівне, 2001. – 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Номер

Розділ

Статті