РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ЕКСКУРС ПРОГРАМОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

  • Софія Довбня

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.2(104)2023.292311

Анотація

Стаття присвячена ретроспективному екскурсу програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку. Визначено сутність феномена «програмово-методичне забезпечення ігрової діяльності» як взаємозалежного утворення системного характеру, що відображає зміст програми з ігрової діяльності і є підґрунтям для створення навчально-методичних видань фахової спрямованості, узагальнення та поширення передового досвіду, що забезпечують організацію ігрової діяльності дітей дошкільного віку в освітньому процесі закладу дошкільної освіти, уточнено поняття «трансформація», «ігрова діяльність», «програма», «методичне забезпечення» тощо. Проаналізовано й систематизовано еволюцію програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку та джерельну базу дослідження. Першу групу складають наукові праці, що присвячені аналізу теоретичних засад ігрової діяльності та процесу становлення й розвитку змісту програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності суспільного дошкільного виховання (К. Дьяконова, Н. Кудикіна, Т. Філімонова та ін.). До другої групи праць віднесено дослідження науковців, що розкривають вивчення сутності гри, її психолого-педагогічний механізм та класифікацію ігор (О. Запорожець, С. Максименко, Е. Мануйленко та ін.). Третя група наукових праць присвячена педагогічному вивченню дитячої гри (Л. Артемова, Т. Губенко, В. Залогіна, В. Захарченко, Н. Кудикіна, О. Янківська та ін.) і розкриттю методики керівництва грою (Л. Артемова, Н. Кудикіна та ін.). Окреслена проблема певною мірою визначається в працях сучасних українських учених, а саме: формування взаємин дошкільників у спільній грі (К. Щербакова); педагогічний супровід ігрової діяльності дітей (Н. Кудикіна); соціальна адаптація старших дошкільників засобами ігрової діяльності (Н. Захарова); формування первинного економічного досвіду старших дошкільників засобом гри (А. Сазанова); особливості розвитку сюжетно-рольової гри старших дошкільників (С. Ладивір); розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор (К. Карасьова); гра в освітньому просторі дошкільного навчального закладу (Н. Гавриш). Четверту групу праць складають наукові здобутки, присвячені розвитку дошкільного виховання (дошкільної освіти) в Україні у різні історичні періоди (Л. Артемова, Л. Батліна, С. Попиченко, Т. Степанова, І. Улюкаєва та ін.). Науковцями здійснено низку педагогічних досліджень, які присвячені розвитку дошкільної освіти різних регіонів (О. Венгловська, С. Дітковська та ін.) й різним напрямам виховання дітей у закладах дошкільної освіти в Україні (Л. Вергазова, О. Донченко, Н. Лазаревич, О. Стягунова, М. Чернявська та ін.). Вагомим для дослідження стали праці, в яких висвітлено: періодизацію розвитку національної педагогічної думки (Л. Березівська, Н. Дічек, Н. Гупан, О. Сухомлинська); становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання (Л. Артемова, З. Борисова, Т. Степанова, І. Улюкаєва та ін.), що слугували підґрунтям розробки періодизації розвитку програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.).

З’ясовано передумови становлення програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку, розвиток наукової думки, що був забезпечений державною освітньою політикою, зокрема: педагогічні пошуки практики, що відбувалися на тлі динамічної перебудови суспільно-економічного життя країни (створення нового соціально-економічного устрою); формування нормативно-правової системи дошкільного виховання; розвиток мережі закладів дошкільної освіти, що зумовив потребу у створенні й поліпшенні якості програмово-методичного забезпечення в цілому та ігрової діяльності, зокрема (програми навчання, виховання дітей дошкільного віку, основних видів видань, безпечного ігрового обладнання тощо).

Посилання

Артемова Л.В. (2006) Історія педагогіки України: підруч. Київ: Либідь, 2006. 424 с.

Довбня С.О. (2015) Трансформації програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Міністерства освіти і науки України. Одеса, 2015. 240 с.

Кудикіна Н. В. (2010) Теоретико-методичні засади організації ігрової діяльності Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної і початкової освіти : навч.-метод. посіб. за ред. Г.С. Тарасенко. Київ: ВД «Слово», 2010. 320 с.

Шулигіна Р.А, Довбня С.О. (2020) Tеоретико-методичний супровід ігрової діяльності дітей дошкільного віку. Науковй часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Серія. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 72 том 1: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020; 177-184.

Улюкаєва І.Г (2011) Історія суспільного дошкільного виховання в Україні: навч. посіб. Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2011. 238 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-03