РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НЕТРАДИЦІЦІНОЇ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Ганна Цвєткова
  • Ірина Войтюк

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.2(104)2023.292302

Анотація

У дослідженні схарактеризовано основні напрями роботи з дітьми старшого дошкільного віку з розвитку мислення в межах програмно-методичного комплексу корекційно-розвивальної роботи.

Виявлено корекційний вплив на старшого дошкільника з інтелектуальними порушеннями. Програмно-методичний комплекс корекційно-виховної роботи з розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелекту засобами нетрадиційної образотворчої діяльності у дослідженні представлено діагностичними блоками, які здійснювалися з метою систематичного моніторингу розвитку мислення дітей та оцінки ефективності комплексу. Зазначений блок включав: початкову, основну та підсумкову діагностику; блок психолого-педагогічної корекції передбачав здійснення безпосереднього корекційного впливу на дитину з метою максимальної стимуляції всіх мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, критичне мислення), підвищення рівня сформованості мислення. Психолого-педагогічна корекція здійснювалася в три етапи: пропедевтичний, основний, підсумковий.

Основний акцент у статті зроблено на нетрадиційних техніках образотворчої діяльності корекційної роботи, які не тільки допомагають у подоланні різноманітних труднощів, а й виступають потужним інструментом, поштовхом для інтелектуального розвитку, формування самосвідомості, внутрішнього світу дитини, її "Я-концепції". Доведено, що мистецтво має потужний потенціал для вдосконалення та корекції особистості дитини, а саме має регуляторний та катарсичний вплив на дитину, сприяє зняттю напруги, емоційно врівноважує її; формує пізнавальну мотивацію завдяки успіхам у продуктивній діяльності та визнанню продукту творчості новими людьми, які оточують дитину; задовольняє ціннісно-орієнтаційні, комунікативні, рефлексивні потреби, забезпечує емоційно-почуттєвий та творчий розвиток особистості дитини в максимально зрозумілій та емоційно-практичній формі, яка їй близька та створює умови для самореалізації, саморуху та саморозвитку.

Посилання

Артемова, Л. В. (2010) Реалії та перспективи розвитку дошкільної освіти України в контексті ключових позицій Болонської декларації. Вісник Глухівського державного національного педагогічного університету ім. О. Довженка, (16), 10-14.

Березка, С. В. (2018) Аналіз ефективності застосування арт-терапевтичних методів для психокорекції дітей з порушенням інтелектуального розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», Херсон, (3), 206-211.

Богуш, А. М. (2018) Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі : монографія. Кам’янець-Подільський : «Друкарня «Рута».

Войтюк, І. В. (2020) Корекція мислення дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями засобами нетрадиційної зображувальної діяльності : дис….канд. пед. наук : спец. 13.00.03 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ. 330 с.

Дмітрієва, І. В. (2009) Корекційні функції естетичного виховання та механізм їх реалізації в старших класах допоміжної школи : дис. ... канд. пед.наук : спец. 13.00.03. Київ. 388 с.

Душка, А. Л. (2013) Проблеми корекції недоліків розвитку у дітей із загальним недорозвитком мовлення в умовах дошкільної спеціальної освітньої установи. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 23(2), 210-218.

Ільницька, Т. (2015) Арт-терапія як ефективний метод реабілітації пацієнтів із захворюваннями психіки. НейроNEWS (10), 6- 10.

Ільченко, І. С. (2013) Арт-терапія : навчальний посібник для студентів. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві».

Мамічева, О. В. (2017) Діагностика та корекція порушень психофізичного розвитку дітей : навчально-методичний посібник зі спеціальної психології. Слов’янськ : Вид-во Б.І. Маторіна.

Синьов, В., Матвєєва М., Хохліна О. (2008) Психологія розумово відсталої дитини : підручник. Київ : Знання.

Шульженко, Д. І. (2018) Етична та психокорекційна складові інклюзивної системи навчання учнів із інтелектуальними та аутистичними порушеннями. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. пр. / за ред. В. М. Синьова. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, (35), 173-180.

Юрків, Я. І. (2007) Арттерапевтичні методики як засіб реабілітації розумово відсталих дітей. Соціальна педагогіка: теорія та практика, (2), 59-66.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-03