ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ТЬЮТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Сергій Фатальчук
  • Наталія Гарань
  • Олександр Терганов

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.2(104)2023.292299

Анотація

У статті розкрито особливості фахової підготовки майбутніх педагогів вищої школи до тьюторської діяльності. На основі опрацювання наукових досліджень українських (Є. Березняка, Г. Горьскої, М. Захарової, Б. Кобзаря, М. Кондакова, К. Осадчої,  В. Теслюк, С. Хозе, П. Худомінського) та зарубіжних (Дж. Бейлі, Дж. Кітченс, Ч. Натсон, Е. Хейс) учених схарактеризовано новітні тенденції модернізації й сучасні вимоги до професійної компетентності викладача ЗВО як стратегічного чинника реалізації інноваційних змін в освіті.

На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури з’ясовано зміст базових понять дослідження та здійснено теоретичне обґрунтування їх сутнісних характеристик.

Тьюторська діяльність педагога вищої школи визначається нами як пріоритетна й охоплює вибір оптимальної стратегії життєвого шляху та супровід освітньої траєкторії здобувача. На наш погляд, вона має на меті сприяння забезпеченню можливостей для свідомого його самовизначення та оволодінню засобами для саморозвитку і самореалізації та, як наслідок, особистісного та професійного зростання.

Важливою складовою фахової діяльності педагога вищої школи є розвинені тьюторські компетентності, які включають у себе сформовані здатності та вміння:  здатність  до суб’єкт-суб’єктної взаємодії на різних рівнях зі здобувачами і колегами; здатність  до розроблення,  формування та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача; здатність сприяти здобувачеві у виявленні власних потреб щодо формування фахових компетентностей; здатність виявити і правильно реалізувати запити здобувача на основі аналізу його освітніх і особистісних цілей  до саморозвитку, самовдосконалення і самоосвіти;  здатність допомогти здобувачеві виявляти та використовувати різноманітні освітні ресурси для задоволення професійних та індивідуальних потреб.

Розвиток і формування вищевказаних компетентностей у процесі навчання за ОП спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, на наш погляд, сприятимуть удосконаленню змісту освітніх компонентів через уведення окремих тем із тьюторства; уведення і розширення освітніх компонентів за вибором із тематики тьюторської діяльності викладача та корегування  вибіркового блоку; розроблення і надання тематики для написання курсових і кваліфікаційних робіт із проблематики тьюторства тощо.

Посилання

Голубєва М.О., Жулківська А. М. (2012). Порівняльна характеристика діяльності куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMApp_2012_136_5.

Гончаренко С.У. (1997). Український педагогічний словник: словник. Київ, Україна. Видавництво: Либідь.

Гура О.І. (2005). Сутність професійної компетентності викладача ВНЗ. URL: https://studentam.net.ua/content/view/7702/97/

Дубасенюк О.А. (2008). Концептуальні моделі педагогічної освіти: наукові пошуки та здобутки. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: монографія. Житомир, Україна. Видавництво: ЖДУ ім. І. Франка.

Закон України про освіту (2017). Відомості Верховної Ради (ВВР). URL: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/

Зязюн І.А., Кривонос І.Ф. та ін. (2004). Педагогічна майстерність: підручник. Київ, Україна. Видавництво: Вища школа.

Кравцова Т.О. (2019). Тьюторська компетентність як складова професійної компетентності майбутнього викладача закладів вищої освіти. URL: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/176/138

Левківський К.М. (2007). Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти. Київ, Україна. Видавництво: Юрінком Інтер.

Літовка О.П. (2013). Тьюторство як професійно-педагогічна позиція майбутнього вчителя. Стаханов, Україна. Видавництво: ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка».

Методика Марії Монтессорі або допоможи мені зробити це самому. 2014. URL: https://igry-maluk.blogspot.com/2014/08/blog-post.html

Осадча О.К. (2017). Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності: дис. ….д-ра пед. наук. Мелітополь, Україна. Мелітопольський. держ. пед. ун-т. ім. Б. Хмельницького.

Симонова Л.М. (2021). Професійна компетентність викладача як запорука якісної підготовки кваліфікованого робітника. URL: https://licey-cv.com/profesiyna-kompetentnist-vykladacha

Смікал В.О. (2020). Діяльність тьютора в системі дистанційного навчання. URL: https://doi.org/10.36074/05.06.2020.v2.13

Теслюк В.М. (2015). Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи: підручник. Київ, Україна. Видавництво: Ліра-К.

Хоружа Л.М. (2018). Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика. Київ, Україна. Видавництво: Київський ун-т ім. Б. Грінченка.

Renald Legendre (1993). Dictionnaire actuel de l’éducation. Montréal: Guérin Éditeur, Éditions ESKA.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-03