АВТОРСЬКА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА» В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ганна Біличенко
  • Олена Міхєєва

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.2(104)2023.292297

Анотація

Статтю присвячено проблемі підвищення якості вищої педагогічної освіти, становлення особистісної та фахової компетентностей майбутнього фахівця дошкільної освіти засобами реалізації авторської програми «Педагогічний супровід дошкільного дитинства». Актуальність проблеми зумовлено необхідністю оптимізації проектування змісту освіти та визначення технологій його реалізації;  співвіднесення цього змісту з логікою цілей та завдань фахової підготовки та надбання відповідних компетентностей; доцільністю розробки та експериментальної апробації авторських навчальних курсів; визначення особливостей використання потенціалу інформаційно-комунікаційних технологій у їх викладанні. У статті висвітлено критерії, відповідно до яких створюються авторські програми вищої освіти: врахування змісту та вимог державного стандарту вищої освіти; детермінація авторської ідеї актуальністю проблеми; забезпечення оптимальних засобів реалізації авторського задуму; наявність у змісті навчального матеріалу проблемності та певної долі суперечливості; відповідність вимогам новизни, креативності та педагогічної цінності. Представлено структурні компоненти авторської програми. Схарактеризовано зміст авторського начального посібника, що презентує у полемічній формі найбільш актуальні аспекти проблеми, відображаючи цілісну систему трансляції відповідних знань. Окреслено освітні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій як ефективного чинника навчально-професійної діяльності суб’єктів освітнього процесу при вивченні авторського курсу «Педагогічний супровід дошкільного дитинства».

Посилання

Priyadarshini P., Abhilash P.C. Rethinking of higher education institutions as complex adaptive systems for enabling sustainability governance. Journal of Cleaner Production. 2022. № 359. Р. 132083

Біличенко Г.В., Міхєєва О.І. Авторські навчальні курси в системі розвитку професійної компетентності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 16 – 18 березня 2023 р.) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. 1162с. С 647-649.

Волкова Н.П. Інтерактивні технології навчання у вищій школі: навч.-мет. посіб. Дніпро: Ун-т ім. Альфреда Нобеля. 2018. 360 с.

Гаврилова Л.Г., Топольник Я.В. Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени. Інформаційні технології і засоби навчання. т. 63. № 1. 2017. с. 1-14.

Гарасимів Т. Правові проблеми та перспективи модернізації вищої освіти в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. № 3 (31). С. 40–46. doi.org/10.23939/law2021.31.040

Головко М. Б., Міхєєва О. І. Можливості використання авторських програм навчальних дисциплін у процесі підготовки фахівців дошкільної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми. СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. № 4 (38). с. 340 – 348

Головко М.Б., Міхєєва О.І. Педагогічний супровід дошкільного дитинства: навчальний посібник. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2021. 203 с.

Грицик Н.В., Скорик Т.В. Технологізація як напрям модернізації професійної підготовки майбутнього вчителя у закладі вищої освіти. Інноваційна педагогіка. Вип. 31. Т.1. 2021 С.75-79 DOI https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2021/31-1.15

Круглов В. В., Терещенко Д. А. Інтеграція системи вищої освіти України в європейський освітній простір. Публічне управління та митне адміністрування. Спецвипуск. 2022. С 70-76. DOI https://doi.org/10.32782/2310-9653-2022-spec.11

Мерлюк І.А. Реформування системи вищої освіти України в умовах євроінтеграції: автореф. дис. … маг. публ. упр. наук: 287 / Чорноморський нац. ун-т ім. Петра Могили інст. державного управління. Миколаїв. 2020.

Мосійчук Л.М. Створення авторських навчальних програм: метод. посіб. МНЦ ПТО. Рівне. 2015. 30 с.

Піроженко Т.О. Психологічний супровід інноваційних освітніх технологій в дитячому садку. Навчальна книга: Богдан. Тернопіль. 2006. с. 280.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf

Технології розробки дистанційного курсу: навч. посіб. за ред. В.Ю. Бикова та В.М. Кухаренка. Київ: Міленіум. 2008 с. 324.

Фурман А. Авторська програма із дисципліни «Методологія психології». Психологія і суспільство №3. 2020. С 115-137.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-03