РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ВІЗІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КАФЕДРОЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Сабіна Іванчук

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.2(104)2023.292296

Анотація

В оглядовій статті автор розкриває проблему професійного саморозвитку як складової формування андрагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти і потенційного керівника кафедри дошкільної освіти. Наголошується на важливості особистості викладача, яка є ключовою фігурою реформ української освіти, зокрема дошкільної. Проаналізовано та конкретизовано понятійно-термінологічний апарат дослідження. Розкрито поняття «професійний розвиток», та вказано, що цей термін трактується науковцями як багатокомпонентний, цілеспрямований, пролонгований і поетапний процес професійного становлення, розвитку і саморозвитку особистості зорієнтованої на здобуття нових компетентностей; характеризується системністю, динамічним підходом, циклічністю і синергізмом адже передбачає перетворення ціннісно-світоглядного орієнтування і мотиваційної діяльності, психолого-педагогічної структурності підходів наукових досліджень, засвоєнню і реалізації інноваційних питань управлінського змісту, ролі і функціональним розподілом. Автор виходить із того, що науковий розвиток і становлення викладача кафедри дошкільної педагогіки тісно пов’язані із формуванням у молодого вченого андрагогічної компетентності і впливає на процес підготовки та розвитку і становлення науково-педагогічних працівників, а також є вагомою частиною складової андрагогічної компетентності лідера кафедри дошкільної педагогіки закладів вищої педагогічної освіти України.

Акцентовано увагу на тому, що професійне становлення викладача кафедри дошкільної педагогіки закладу вищої педагогічної освіти має слугувати усвідомлена потреба в неперервному самовдосконаленні, ставленні до навчання як до сфери пріоритету на науково-професійній ниві, а здобуті вміння складовою сучасного андрагога реалізовані крізь освітньо-наукову сферу діяльності вдосконалюючи та спираючись на історико-педагогічний досвід минулого.

Посилання

Артемова, Л.В. (2006). Історія педагогіки України: підручник. Київ: Либідь.

Біницька, К. (Ред.). (2013). Педагогічна історіографія – сучасний стан напрямку історико-педагогічних досліджень. Педагогічний дискурс: збірник наукових праць. Хмельницький: ХГПА, (15). 58-62.

Гузій, Н.В. (2004). Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти: монографія. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Іотковська, М.О. Саяпіна С.А. (2021). Парадигма наукових підходів у контексті проблеми розвитку наукової діяльності кафедр дошкільної педагогіки. Актуальні питання сучасної науки та освіти: збірка наукових праць. Вип. №7. [Слов’янськ, 19-20 травня 2021 року] / МОН України ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов’янськ, С.173-179.

Лук’янова, Л.Б. (2018). Освітні потреби різних категорій дорослих у контексті особистісного і професійного розвитку. Професійна освіта: андрагогічний підхід: монографія / кол. авторів; за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 42-67.

Педагогічний словник. (2001). М.Д. Ярмаченко (голов. ред.) Київ: Педагогічна думка. 516.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-03