ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ДИНАМІКУ ЗМІН ДОМІНУВАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ В ГАЛУЗІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

Автор(и)

  • Сергій Черненко
  • Юрій Долинний
  • Олег Олійник

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.2(104)2023.292295

Анотація

У статті визначено формування професійно-педагогічної мотивації у викладачів під впливом авторської моделі, методик та інноваційних технологій. Зазначено, що ключовим елементом в системі «викладач – студент» є виявлення домінування внутрішніх та зовнішніх мотивів у викладача, щодо оволодіння професією у студентів ЗВО.

Мета дослідження – визначити вплив впровадженої авторської моделі на рівень провідних професійних мотив навчальної діяльності викладачів академії в галузі фізичної культури і спорту.

Для досягнення мети дослідження були використані такі методи: аналіз науково-методичної літератури, анкетування, педагогічний експеримент, методи статистичної обробки результатів.

За результатами дослідження зазначається, що провідними мотивами на початку дослідження в експериментальній групі у 31,37 % викладачів були зовнішні негативні стимули (уникнення критики зі сторони керівника чи колег, намагання уникнути осуду і покарання) професійної діяльності. У подальшому їх кількість постійно знижувалася, що склало 17,07 %. На противагу експериментальній, у контрольній групі вихідний показник кількості викладачів з домінувальними зовнішніми негативними мотивами професійної діяльності склав 30% і надалі залишився незмінним до кінця дослідницької роботи. Зроблено висновки про те, що авторська методика кафедри фізичного виховання і спорту ДДМА в 1,8 рази зменшує кількість викладачів із домінувальними зовнішніми негативними мотивами і як наслідок  призводить до збільшення рівня емоційної стабільності у професійної діяльності. В експериментальній та контрольній групі кількість викладачів із домінувальною внутрішньою мотивацією та  зовнішньою позитивною мотивацією педагогічної діяльності суттєво не змінилась, окрім збільшення на 10% комплексу зовнішньої позитивної мотивації у експериментальної групи та 5% контрольної групи викладачів. Окреслено перспективи подальших досліджень означеної проблеми.

Посилання

Бабенко, А. (2013). Формування інтегрованих знань і вмінь у процесі професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання. Наукова конфереція. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1132.

Воронова, В. І. (2007). Психологія спорту: Навч. посібник. К.: Олімпійська література, 298.

Гончаренко, С. (2012). Про покликання вченого. Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. Вип. 3. К.: Полтава, 44 – 55.

Дубогай, О. Д., Альошина А. І., & Лавринюк В. Є. (2011). Основні поняття й терміни здоров’язбереження та фізичної реабілітації в системі освіти : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. Луцьк: Волинський НУ ім. Лесі Українки, 296.

Занюк, С. С. (2002). Психологія мотивації: навч. посібник. К.: Либідь. 304.

Ложкін, Г.В., Глуханюк Н.С., & Волянюк Н.’Ю. (2003). Проблема суб’єкта як теоретична основа професіоналізації особистості. Психологія і суспільство. 2 (12), 97 – 103.

Малиновський, В. Я. (2003). Державне управління: Навчальний посібник. Вид.2, К.: Атіка, 576.

Орбан-Лембрик, Л. Е. (2003). Психологія управління: посібник. Київ: Академвидав, 568 с.

Степанченко, Н. І. (2017). Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах (дис. … доктора пед. наук) Вінниця, 629.

Чопик, Т. В. (2014). Розвиток професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки (дис. ... канд. пед. наук) Хмельницьк, 250

Caglar, E., Asci F. H., & Deliceoglu G. (2009). Does participation motivation of youth soccer players change with regard to their perceived ability? Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport. Science, Movement and Health. № 9 (1). Р. 18 – 22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-03