ОСНОВИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

Автор(и)

  • Ірина Кузьменко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(103)2023.284541

Анотація

У презентованій статті розуміння критичності представлено як значуща індивідуально-психологічної характеристика особистості, що обумовлює не тільки продуктивність розумової діяльності, але і соціальну адекватність останньої, актуалізовано проблему формування основ критичності мислення, з дошкільного віку; виділено форми реалізації мислення: поняття, судження, умовивід, які сприяють відображенню об’єктивної дійсності і приводять до певного висновку; розкрито методи здійснення розумових операцій: індукція, дедукція, які визначають напрямок думки; виділені компоненти мислення: когнітивний, особистісний і мовленнєвий, які є підґрунтям для здійснення мислительна діяльність; розкрито сутність та зміст поняття «критичне мислення», як особливий вид мислительна діяльність; з’ясовано, що характерними рисами критичного мислення є самостійність, усвідомленість та цілеспрямованість; повний цикл критичного мислення включає в себе чотири основні і взаємообумовлені фази: аналіз, розуміння, оцінку і критику; розкрито етапи критичного мислення: постановка проблеми, пошук інформації, чітка аргументація, прийняття рішення, рефлексія; визначено особливості освітньої діяльності, спрямованої на формування основ критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку.

В результаті проведеного аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито зміст поняття «мислення дітей старшого дошкільного віку», «формування критичного мислення дітей старшого дошкільного віку». Виділено особливості освітньої діяльності, спрямованої на формування основ критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку, врахування яких спонукає дітей до вироблення своєї точки зору, відстоювання її за допомогою логічних доказів, а також до пошуку альтернативних шляхів вирішення поставленого завдання. зроблено висновок, що в зв’язку з актуальністю даної проблеми необхідна розробка ментально-інтелектуального методичного комплексу формування основ критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти (2021). Нова редакція та поради для організації освітнього процесу. URL: https://ezavdnz.mcfr.ua/868347

Бех, І.Д. (2018). Програма «Нова українська школа» у поступі до цінностей: Київ.

Богуш, А. М. (2018). Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі : монографія. Кам’янець-Подільський : «Друкарня «Рута».

Вукіна, Н. В., Дементієвська, Н.П., Сущенко, І.М. (2007). Критичне мислення: як цьому навчати? : Харків.

Гавриш, Н.В. (2015). Розумне виховання сучасних дошкільнят : метод. посіб. Київ : Слово.

Гріньова, О. М., Терещенко, Л.А. (2015). Дитяча психодіагностика: навчально-методичний посібник. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД».

Іщенко, Л. В., Підлипняк, І. Ю. (2021). Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку засобами ейдетики https://doi.org/10.30525/978-9934-26-198-5-7

Крутій, К. (2018). Компетентність і компетенції дошкільників. URL: https://www.pedrada.com.ua/article/2227-kompetentnst-kompetents-doshklnikv.

Крутій, К. Л. (2017). Едьютейнмент: навчання як розвага. Дошкільне виховання. (1). 2-6.

Макаренко, В., Туманцова, О. (2008). Як опанувати технологію формування критичного мислення. Видавництво Основа.

Максименко, С. Д. (2004). Загальна психологія. Вінниця: Нова Книга.

Машовець, М. (2000). Про складне – доступно й просто : засвоєння абстрактних математичних понять. Дошкільне виховання. № 5. С. 15–17.

Піроженко, Т. О. (2016). Компас у світі ціннісних орієнтацій дошкільника: навчальний посібник. Київ : Видавничий дім «Слово».

Піроженко, Т .О. (2018). Прийняття дитиною цінностей: посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово».

Пометун, О. (2018). Критичне мислення як педагогічний феномен. Український педагогічний журнал. (2), 89-98

Степанов, О. М. (2012). Основи психології і педагогіки: Київ : Академвидав.

Нікітіна, О. О. (2020). Розвиток критичного мислення старших дошкільників на заняттях з логіко-математичного розвитку. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах нової української школи», Київ.

Цвєткова, Г. Г. (2012). Самовдосконалення особистості як психолого-педагогічна проблема: ціннісний вимір. Гуманізація навчально-виховного процесу. (LХ), 99-107.

Lipman, M. (1988). Critical thinking: What can it be? Educational Leadership. Vol. (46)1. P. 38–44.

Lipman, M. (1991). Thinking in education. Cambridge: Cambridge university press, 188 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-01